Kekahi Mau Pule Baha'i, ma ka olelo Hawai'i  
Blessed is the spot...
home page
next page
previous page
printable version
links
bahaiprayers.org