Lapriyè Bahá'í yo Ankreyòl Aysyen
Priyè Bahá'í yo - Bahá'í Prayers
 
 

 

Haitian Creole

  Search
  Languages
  Bahá'í Faith
  About this site

    Lapriyè Bahá'í yo Ankreyòl Aysyen

Lapriyè sa yo sòti nan liv "Pawòl Bon Dye". Se Lasanble Espirityèl Nasyonal Ayti a ki enprimen'l. ¹


Priyè obligatwa ki kout la

M wen temwen, O Bon Dye, Ou kreye mwen pou mwen konnen Ou ak pou mwen adore Ou. Mwen kwè kounyeya mwen pa gen pisans, Ou genyen pouvwa; mwen pòv, Ou rich. Pa gen lòt Bon Dye pase Ou, Ou menm ki sekoure nan danje, Ou menm ki egziste pou kont Ou. ²

Priyè lagerizon

M on Ou se gerizon mwen, O Bon Dye, lè mwen sonje Ou, mwen jwenn remèd mwen. Vwazinaj Ou se sèl espwa mwewn, lamou mwen pou Ou se konpayon mwen. Mizerik˛d Ou se gerizon mwen ak soutyen mwen nan lemonn sa a ak lòt monn nan tou. An verite, Ou se Bon Dye ki gen tout bonte a, ki konnen tout bagay, ki gen tout sajès la. ³

Bahá'u'lláh

1. Bahá'í Prayers in Haitian Creole
These prayers were taken from the book "Pawòl Bon Dye" (Words of God), printed by the NSA of Haiti.

2. Short Obligatory Prayer
I bear witness, O my God, that Thou hast created me to know Thee and to worship Thee. I testify, at this moment, to my powerlessness and to Thy might, to my poverty and to Thy wealth. There is none other God but Thee, the Help in Peril, the Self-Subsisting.

3. Healing Prayer
Thy name is my healing, O my God, and remembrance of Thee is my remedy. Nearness to Thee is my hope, and love for Thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to come. Thou, verily, art the All-Bountiful, the All-Knowing, the All-Wise.

Bahá'u'lláh