Rock Painting at Tsodilo Hills, Botswana

Dithapelo Tsa Bahá'í
tse di senotsweng ke Bahá'u'lláh, Báb, le 'Abdu'l-Bahá

Bahá'í Prayers revealed by Bahá'u'lláh, the Báb and 'Abdu'l-Bahá published in Setswana

Thapelo E Khutšhwane Ya Patelesego (Short Obligatory Prayer)
Ke a ikana, Modimo wa me wee...

Bana (Children)
Modimo wee, nketelela-pele, ntshireletsa...
Modimo wee!  Ruta bana ba...

Bašwi (The Departed)
Kgalalelo e nne go Wena...

Botshelo Jwa Semowa (Spiritual Life)
Bopa mo go nna pelo e e itshekileng...
Nnosa, Modimo wa me wee, mo metsweding...
Modimo wee!  Ntšhafatsa O bo...

Kopano (Unity)
Modimo wa me wee! Modimo...

Loeto (Journey)
Ke tsogile mo mosong ono ka...

Lonyalo (Marriage)
A kgalalelo e nne go Wena...

Losika Lwa Setho (Mankind)
Wena Morena Yo O pelonomi wee!

Maitseboa (Evening)
Modimo wa me wee, Mong wa me...

Meleko Le Mathata (Tests & Difficulties)
A go na le Motlosi wa mathata...

Mhula (Handmaidens)
Ke a Go lopa, ka leina la Gago...

Moso (Morning)
Ke tsogile mo pabalelong ya Gago...

Phodišo (Healing)
Leina la Gago ke phodiso ya me...

Go Ruta (Teaching)
Modimo wee!  Modimo wee!...

Thušo (Assistance)
Wena, Yo sefatlhogo sa Gago e leng maikaelelo...

Thapelo Ya Kwa Phupung E E Boitshepho-Bogolo Ya Ga 'Abdu'l-Bahá
(Tablet of Visitation of Abdu'l-Bahá)
One ke O O Kgalalelo-Gotlhe!...

(Other Resources)
The Bahá'í Faith
About this site