Bahá’í-Gebäden

Een Köör vun Gebäden apenbaart vun Bahá’u’lláh, de Báb un ’Abdu’l-Bahá, vör de Hand in’t Neddersassische ("Plattdüütsche") översett, mit bilopene ingelsche Texten

A selection of prayers revealed by Bahá’u’lláh, the Báb and ’Abdu’l-Bahá, provisionally translated into Lowlands Saxon ("Low German"), accompanied by the equivalent English texts.


»Selig is de Stääd’ un dat Huus un de Oord un de Stadt un dat Hart un de Barg un de Schuul un de Höhl un dat Daal un dat Land un de See un dat Eiland un de Wisch, wonääm Gott nöömt un Sien Loff priesen wardt.«

"Blessed is the spot, and the house, and the place, and the city, and the heart, and the mountain, and the refuge, and the cave, and the valley, and the land, and the sea, and the island, and the meadow where mention of God hath been made, and His praise glorified."

Baha'u'llah


Dat korte Plichtgebääd (Short Obligatory Prayer)
Ik tüüg’, o mien Gott, ... [I bear witness, O my God, ...]

Bebääd üm Enigkeit (Prayer for Unity)
O mien Gott! O mien Gott! Maak Dien Deners ähr Harten enig, ... [O my God! O my God! Unite the hearts of Thy servants, ...]

Vrädensgebääd (Prayer for Peace)
O Du goodhartige Herr! Du hest de hele Minschheit ... [O Thou kind Lord! Thou hast created all humanity ...]

Gebääd üm’t Genäsen (Prayer for Healing)
Dien Naam is mien Genäsen, ... [Thy name is my healing, ...]

Gebääd för de Afgahnen (Prayer for the Departed)
O mien Gott! O Du Vergäver vun Sünnen, ... [O my God! O Thou forgiver of sins, ...]  

Kinner (Children)
O Gott, treck düsse Kinner ran ... [O God! Educate these children ...]  

Morgan (Morning)
In Dien Schuul bün upwaakt, ... [I have wakened in Thy shelter, ...]  

Bahá'í-Gloven (Bahá'í Faith)
De Eerd' is man bloots een Land ... [The earth is but one country ...]  

Watöver düsse Siet (About this site)
Stimm an, o Mien Dener ... [Intone, O My servant ...]