Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Chvála a vděčnost

Všechna chvála, ó můj Pane, budiž Tobě, Jenž jsi Pramen vší slávy a vznešenosti, velikosti a důstojnosti, svrchovanosti a vlády, ušlechtilosti a přízně, bázně a moci. K Největšímu Oceánu přivedeš kohokoliv si přeješ, a dle Své tužby udělíš komukoli čest rozpoznat Tvé Nejdávnější Jméno. Ze všech, kdož jsou v nebi a na zemi, nikdo nemůže odolat působení Tvé svrchované Vůle. Ode vší věčnosti jsi vládl veškerému stvoření a navždy budeš všem bytostem panovat. Není Boha krom Tebe, Všemocného, Nejvznešenějšího, nadevše Silného a Nejmoudřejšího.

Osvit, ó Pane, tváře Svých služebníků, aby Tě mohli spatřit, a očisti jejich srdce, aby se mohli obrátit ke dvoru Tvé nebeské laskavosti a rozpoznat Toho, Jenž je Projevem Tebe Sama a Pramenem úsvitu Tvé Podstaty. Vpravdě, Ty jsi Pán všech světů. Není Boha krom Tebe, Nespoutaného, Vše si Podmaňujícího.

Bahá'u'lláh