Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Modlitba za zesnulé

Ó můj Bože! Ó Ty, Jenž odpouštíš hříchy! Ty, Jenž propůjčuješ dary! Ty, Jenž zbavuješ utrpení!

Vpravdě, vroucně Tě prosím, odpuse hříchy těm, kteří odložili pozemské roucho a vystoupili do duchovního světa.

Ó můj Bože! Očisti je od provinění, rozptyl jejich zármutek a změň jejich temno ve světlo. Neche vejdou do zahrady blaženosti, omyj je nejčistší vodou a dovol jim spatřit Tvou slávu a nádheru na nejvznešenější hoře.

'Abdu'l-Bahá