Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Sňatek

On je Bůh!

Ó nedostižný Pane! Ve Své všemohoucí moudrosti jsi uložil lidem vstupovat ve sňatek, aby tak v tomto pomíjivém světě mohlo následovat jedno pokolení za druhým a aby, dokud bude svět světem, všichni mohli na Prahu Tvé jedinosti prokazovat službu a ponořit se v uctívání, oslavu, blahořečení a chválu.

„A duchy a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali.“¹. Oddej proto v nebi Svého milosrdenství tato dvě ptáčata z hnízda Své lásky, dej, ae vyvolávají Tvou věčnou milost, aby ze svazku těchto dvou moří lásky povstala vlna něžnosti a vynesla na břeh života perly potomstva ctnostného a pohledného.

„A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají,
však mezi nimi překážka stojí, již nezdolají.
Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
A z obou moří se perly velké i malé loví.“²

Ó laskavý Pane. Dej, aby toto manželství rodilo korály a perly. Ty, vpravdě, jsi Nejmocnější, Nejvyšší, Vždy Odpouštějící.

'Abdu'l-Bahá

¹ Korán 51:56
² Korán 55:19-22