Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

TE TATARO AE E KABAEBAE AE E KIMOTOTO

E RIAI N ANAAKI TE TATARO AIO TE TAINA I NANON UABWIMAAUA TE AOA,
N TE TAWANOU.

Tropical Beach and South Pacific I kakoauaa, Atuau, bwa ko a tia ni karikai bwa N na Ataiko ao n Taromauriiko.  I kakoauaa, ngkai naba, i bukin au aki konabwai, ao i bukin Korakoram, i bukin kainnanou ao i bukin Kaubwaim.

Bon akea riki te Atua bwa tii Ngkoe, te Buoka n te Nibwa ni Mate, te Maiu i bon Irouna.

Bahá'u'lláh


E korei Bahá'u'lláh tenua tataro ake ti kabaeaki iai, are teuana mai iai e na rineaki iroun te tia onimaki ma n atongnga ni katoaa 24 te aoa, n aron kaetieti ake a koreaki iai.  Te kaetieti are i bukin te tataro ae i eta, are bon kabanean uarereken tataro akana tenua akanne, bwa e riai n atongaki te taina n te bongina i marenan tawanou ma bungintaai.