Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

TE INGAABONG

Coleus labiatae plant

Atuau ao au Toka!  Bon ngai Am toro ao ana nati te mwaane Am toro.  I a tia n teirake mai aon nneu ni wene n te ai-oota aio ngke e a tia n oota nako iai Itoin Ngainan Arom ae ti teuana man Koburaken Ngainan Nanom, ma n tia ni kataorababa nako ootana i aon te aonaaba ni kabutaa, n ai aron are e a tia ni motikaki bukina i nanon Bokin nako Am Kaetieti.

Te nebonebo nakoim Ngkoe, Atuau, ngkai ti a tia ni uti i nanon mimitongin ootan Am ataibwai.  Karuoa, ngkanne i aora, au Uea, are e na konaa ni buokiira ni kaaki taekan temanna i Rarikim, ao e na taeinako ni kabane mairoura mwaninganakora n te bwai teuana ma ti Ngkoe.  Ao i aon riki anne korobokiia i bukiu, i bukiia ake a tangiraki irou, ao i bukiia naba au utuu, te mwaane ma te aine kaboraoiia iai, raoiroin te aonaaba aio ao te aonaaba ae e na roko.  Kakamauriira ngkanne rinanon Am kakaawakin ae ai uauanako naba, Ngkoe ae Moan te Tangiraki irouia karikibwai nako ao are Maamatenanoia aonaaba ni bwaniniia, mairouia ake Ko a tia ni karaoia bwa kaotiotan te tia wiwi ae e Buaakaka, ake a wirikiriki i nanon bwanibwaniia aomata. Ko bon mwaaka ni karaoa are Ko kani karaoia.  Boni Ngkoe, ni koaua te Kabanea ni Mwaaka, te Buoka n te Nibwa ni Mate, te Maiu i bon Irouna.

Ngkoe te Uea ae Atuau, karaoiroa Teuare Ko na tia ni kateia i aona Aram aika a moamoa, ao Rinanona Ko a tia ni kaokoroia aika a raoiroi ma aika a buaakaka, ao aakoira ni buokiira ni karaoa are Ko tangiria ma n nano iai.  Kakabwaiaia, riao riki, Atuau, naake bon Am Taeka ao Manin Am Taeka, ao naake a tia ni kainetii moaia Nakoim, ao n tia n rairaki nako Moam, ma n tia ni kakauongo n Am Weewete.

Boni Ngkoe, ni koaua, aia Uea ao aia Toka aomata ni kabane, ao Ko Mwaaka i aon bwaai ni kabane.

Bahá'u'lláh