Rock Painting at Tsodilo Hills, Botswana

Loeto
Journey

("I have risen this morning by Thy grace, . . .")

Ke tsogile mo mosong ono ka tshegofatso ya Gago, Modimo wa me wee, mme ke dule mo lolwapeng lwa me ke beile boikanyo jwa me mo go Wena ka bojotlhe, ebile ke ineetse mo pabalelong ya Gago.  Folosetsa he, mo go nna, go tswa legodimong la kutlwelo-botlhoko ya Gago, letlhogonolo le le tswang kwa go Wena, O bo O dire gore ke kgone go boela gae sentle fela jaaka O dirile gore ke kgone go bolola ke le mo tshireletsong ya Gago, megopolo ya me e nitame ka tlhomamo mo go Wena.

Ga go ope Modimo fa e se Wena, O O Osi, O O Senang Tshwantshanyo, Moitse-Gotlhe, Motlhale-Otlhe.

Bahá'u'lláh