Rock Painting at Tsodilo Hills, Botswana

Kopano
Unity

("Unite the hearts of Thy servants, . . .")

Modimo wa me wee!  Modimo wa me wee!  Kopanya dipelo tsa batlhanka ba Gago, O ba senolele maikaelelo a magolo a Gago.  A ba tshegetse ditaolo tsa Gago, ba tshelele mo molaong wa Gago.  Ba thuse, Modimo wee, mo go lekeng ga bone, O ba nee nonofo go Go direla.  Modimo wee!  Se ba tlogele ba le bosi, mme O etelele-pele dikgato tsa bone ka lesedi la kitso ya Gago, O ba itumedise dipelo ka lorato lwa Gago.  Ammaaruri, O Mothusi wa bone le Morena wa bone.

Bahá'u'lláh