Rock Painting at Tsodilo Hills, Botswana

Thapelo E Khutšhwane Ya Patelesego
Short Obligatory Prayer

E TSHWANETSE GO RAPELWA GANGWEFELA MO DIOURENG TSE DI MASOME-MABEDI LE METSO E LE MENE, MOTSHEGARE WA SETHO-BOLOKO

Ke a ikana, Modimo wa me wee, gore O ntlholetse go Go itse le go Go obamela. Ke tlhomamisa, jaanong-jaana, bosenang-thata jwa me le thata ya Gago, khumanego ya me le khumo ya Gago.

Ga go ope Modimo fa e se Wena, Thuso mo Diphatseng, O O Tshelang ka boOne.

Bahá'u'lláh