Rock Painting at Tsodilo Hills, Botswana

Bana
Children

("O God, guide me, . . .")

Modimo wee, nketelela-pele, ntshireletsa, O ntire lobone lo lo phatshimang le naledi e e gala-lelang.  Wena O O O Thata le O O Nonofo.

'Abdu'l-Bahá


("O God! Educate these children. . . .")

Modimo wee!  Ruta bana ba.  Bana ba, ke matlho-gela a tshimo ya Gago ya ditlhare tsa maungo, dithunya tsa mafulo a Gago, dirosa tsa tshi-ngwana ya Gago.  A pula ya Gago e ba nele; a Letsatsi la Bonnete le ba pha-tshimele ka lorato lwa Gago.  A phefo e e tsiditsana ya Gago e ba lapolose gore ba tle ba rutwe, ba gole, ba otlologe, ba bo ba nne mo bontleng jo bogolo.  Wena O Monei.  Wena O O O Pelotlhomogi.

'Abdu'l-Bahá