Kalendari i Festës së Nëntëmbëdhjetë Ditëve

Muaji ………… Ditët e para

 1. Bahá (Shkëlqim) ………… 21 mars
 2. Jalál (Lavdi) ………… 9 prill
 3. Jamál (Bukuri) ………… 28 prill
 4. 'Aẓamat (Madhështi) ………… 17 maj
 5. Núr (Dritë) ………… 5 qershor
 6. Rahmát (Mëshirë) ………… 24 qershor
 7. Kalimát (Fjalë) ………… 13 korrik
 8. Kamál (Përsosuri) ………… 1 gusht
 9. Asmá' (Emra) ………… 20 gusht
 10. Izzat (Fuqi) ………… 8 shtator
 11. Mashíyyat (Vullnet) ………… 27 shtator
 12. 'Ilm (Dije) ………… 16 tetor
 13. Qudrat (Pushtet) ………… 4 nëntor
 14. Qawl (Ligjëratë) ………… 23 nëntor
 15. Masá'il (Pyetje) ………… 12 dhjetor
 16. Sharaf (Nder) ………… 31 dhjetor
 17. Sultán (Sovranitet) ………… 19 janar
 18. Mulk (Sundim) ………… 7 shkurt
 19. 'Alá' (Lartësi) ………… 2 mars

Ayyám-i-Há (Ditët e shtuara) shtrihen nga 26 Shkurti deri në 1 Mars, duke i përfshirë këto dy data.

Përvjetorët dhe Festimet Bahá'í

* Ditë në të cilat puna duhet pezulluar.

Ruajtësi këshillon që, po qe e mundur, miqtë t'i përkujtojnë disa nga festat e përvjetorët në kohët që vijojnë: