Lutja e Gjatë Shërimit

Ai është Shëruesi, i Mjaftueshmi, Ndihmuesi,

Ai që Fal Gjithçka, Mëshirëploti.

Unë të thërras Ty, O Ti i Lavdëruari,

O Ti Besniku, O Ti i Lavdishmi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Sovran, O Lartësues, O Gjykatës,

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty, O Ti i Pashoqi, O Ti i Përjetshmi,

O Ti i Vetmi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Më i Lavdëruari,

O Ti i Shenjti, O Ti Ndihmuesi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O i Gjithëdijshmi,

O Më i Urti, O Më i Madhi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty, O Ti Mëshirëmadhi,

O Ti Madhështori, O Ti Urdhëruesi,

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty, O i Shumëdashuri,

O i Çmuari, O i Admiruari!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Më i Fuqishmi,

O Mbështetës, O i Pushtetshmi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty, O Ti Sunduesi,

O i Vetëqenëshmi, O i Gjithëdijshmi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Shpirt, O Dritë, O Më i Dukshmi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O i Vizituari nga të Gjithë, O Ti i Njohuri nga të Gjithë, O Ti i Fshehuri nga të Gjithë!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty, O Ti i Fshehuri,

O Ti Triumfuesi, O Ti Dhuruesi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Fuqiplotë,

O Ti Ndihmuesi, O Ti Fshehësi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Krijues,

O Përmbushës, O Çrrënjosës!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty, O Ti që Ngrihesh,

O Ti Mbledhësi, O Ti Lartësuesi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty, O Ti Përsosësi,

O Ti i Zgjidhuri nga Prangat, O Ti Bujari!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Bamirës,

O Përmbajtës, O Krijues!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Më Sublimi,

O Ti i Hijshmi, O Ti Zemërgjeri!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty, O Ti i Drejti,

O Ti i Hirshmi, O Ti Bujari!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Gjithëdetyrues,

O i Përherëpranishmi, O Më i Dijshmi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O i Madhërishmi,

O i Lashti i Kohëve, O Ti Zemërgjeri!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O i Mirëruajturi,

O Zot i Gëzimit, O i Dëshiruari!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty, O Ti i Miri me të gjithë,

O Ti i Dhembshuri me të Gjithë,

O Ti Më Dashamirësi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Liman i të gjithëve,

O Strehë për të gjithë, O Ti Gjithëruajtësi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Ti Ndihmuesi i të gjithëve,

O Ti i Thirruri nga të gjithë, O Ti Gjallëruesi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Shpalosës, O Rrënues,

O Më i Mëshirshmi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty, O Ti Shpirti im,

O Ti i Shumëdashuri im, O Ti Besa ime!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Shuarës i etjeve,

O Zot i Përsosur, O Më i Çmuari!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Kujtimi Më i Madh,

O Emri Më Fisnik, O Rruga më e Lashtë!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Më i Lëvduari,

O Më i Shenjti, O i Shenjtëruari!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Zbërthyes,

O Këshilltar, O Çlirues!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Mik, O Mjek,

O Ti Magjepësi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Lavdi, O Bukuri,

O Ti Bujari!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Më i Besuari,

O Dashuruesi Më i Mirë, O Zot i Agimit!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Ndezës, O Ndriçues,

O Sjellës i kënaqësisë!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Zot i Bujarisë,

O Më i Dhembshuri, O Më i Mëshirshmi!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O i Vetmi i Pandryshueshëm,

O Ti Jetëdhënësi, O Burim i çdo qenieje!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O Ti që përshkon të gjitha gjërat,

O Zot Që i Sheh të Gjitha, O Zot i Fjalës!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty O i Dukshëm e megjithatë i Fshehur, O i Padukshëm e megjithatë i Mirënjohur, O Dëshmitar i kërkuar nga të gjithë!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

Unë të thërras Ty, O Ti Që mbyt me emocione të dashuruarit, O Zot i Mirësisë për të ligun!

Ti i Mjaftueshmi, Ti Shëruesi,

Ti i Përhershmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

O Plotësues, unë të thërras Ty, O Plotësues!

O Shërues, unë të thërras Ty, O Shërues!

O i Përhershëm, unë të thërras Ty, O Ti i Përhershmi!

Ti i Përherëpranishmi, O Ti i Vetmi i Përhershëm!

I shenjtëruar je Ti, O Perëndia im! Unë të lutem, për zemërgjerësinë Tënde, nga e cila portat e bujarisë e të mirësisë janë hapur tërësisht dhe Tempulli i Shenjtërisë Sate është vendosur mbi fronin e përjetësisë; dhe për mëshirën Tënde, me të cilën Ti i ftove të gjitha krijesat në tryezën e bujarive e të dhurëtive të Tua; dhe për hirin Tënd, me të cilin Ti Vetë u përgjigje me fjalën Tënde "Po!" në emër të të gjithë atyre që janë në qiell e në tokë, në orën kur sovraniteti Yt dhe madhështia Jote u reveluan, në atë agim kur fuqia e sundimit Tënd u bë e dukshme. Dhe përsëri unë të lutem, për këta emra kaq të hijshëm, për këto atribute kaq fisnike e sublime, dhe për Kujtimin Tënd më të Lavdëruar, dhe për Bukurinë Tënde të kulluar e të panjollë, dhe për Dritën Tënde të fshehur në tendën më të fshehtë, dhe për Emrin Tënd të veshur me rrobën e vuajtjes çdo mëngjes e mbrëmje, ta mbrosh bartësin e kësaj Tabele të bekuar, dhe cilindo që e thotë atë, dhe cilindo që vjen tek ajo, dhe cilindo që kalon pranë shtëpisë ku ndodhet ajo. Shëro Ti, pra, me të çdo të sëmurë e të varfër nga çdo telash e hidhërim, nga çdo mërzi cfilitëse e brengë, dhe udhëhiq me anë të tij cilindo që dëshiron të hyjë në shtigjet e udhërrëfimit Tënd, dhe në rrugët e faljes e të mirësisë Sate.

Ti je me të vërtetë i Fuqishmi, i Gjithëmjaftueshmi, Shëruesi, Mbrojtësi, Dhuruesi, Zemërdhembshuri, Bujariploti, i Gjithëmëshirshmi.

Bahá'u'lláh

Lutja mė e pranueshme ėshtė ajo qė ofrohet me gjithė shpirt e me gėzimin mė tė madh; zgjatja e tepruar e saj nuk ka qenė dhe nuk ėshtė e pėlqyer nga Perėndia.
Sa mė e shkėputur dhe mė e kulluar tė jetė lutja, aq mė e pranueshme bėhet ajo nė prani tė Perėndisė.
Báb
(Selections from the Writings of the Bįb [Pjesė tė Zgjedhura nga Shkrimet e Bįb-it], f. 77-78)