Njerëzimi

O Ti Zot i mirë! Ti e ke krijuar gjithë njerëzimin nga i njëjti material. Ti ke vendosur që të gjithë i përkasin së njëjtës familje. Në Praninë Tënde të Shenjtë ata janë të gjithë shërbëtorët e Tu dhe gjithë njerëzit strehohen në Faltoren Tënde; të gjithë mblidhen së bashku në Tryezën Tënde të Bujarisë; të gjithë ndriçohen nëpërmjet dritës së Providencës Sate.

O Perëndi! Ti je i mirë me të gjithë, Ti kujdesesh për të gjithë, i strehon të gjithë, u jep jetë të gjithëve. Ti i ke pajisur të gjithë pa përjashtim me talente e aftësi, dhe të gjithë janë zhytur në Oqeanin e Mëshirës Sate.

O Ti, Zot i mirë! Bashkoji të gjithë. Le të pajtohen fetë dhe bëji kombet të jenë një, në mënyrë që ato ta shohin njëri-tjetrin si një familje dhe të gjithë tokën si një shtëpi. Le të jetojnë të gjithë së bashku në harmoni të plotë.

O Perëndi! Ngrije lart flamurin e njëshmërisë së njerëzimit.

O Perëndi! Vendos Paqen Më të Madhe.

Bashkoji fort, O Perëndi, zemrat së toku.

O Ti atë i Mirë, Perëndi! Gëzoji zemrat tona me aromën e dashurisë Sate. Ndriçoji sytë tanë me Dritën e Udhëheqjes Sate. Kënaqi veshët tanë me melodinë e Fjalës Sate dhe na streho të gjithë në fortesën e Providencës Sate.

Ti je i Fuqishmi e i Pushtetshmi, Ti je Falësi dhe Ti je Ai që nuk i vë re të metat e gjithë njerëzimit.

'Abdu'l-Bahá

O Perëndi! Ne jemi të dobët; jepna fuqi. Ne jemi të varfër; dhurona thesaret e Tua të pafund. Ne jemi të sëmurë; jepna neve shërimin Tënd hyjnor. Ne jemi të pafuqishëm; jepna fuqinë Tënde hyjnore. O Zot! Bëna të dobishëm në këtë botë; çlirona nga sundimi i egoizmit e i dëshirës. O Zot! Bëna të palëkundur në dashurinë Tënde dhe dashamirës ndaj gjithë njerëzimit. Mbështetna në shërbimin ndaj botës së njerëzimit, që ne të bëhemi shërbëtorë të shërbëtorëve të Tu, që ne t'i duam të gjitha krijesat e Tua dhe të bëhemi zemërgjerë ndaj të gjithë njerëzve të Tu. O Zot! Ti je Fuqiploti! Ti je i Mëshirshmi! Ti je Falësi! Ti je Ai që ka në dorë gjithçka!

'Abdu'l-Bahá