Novruzi

Novruzi, 21 mars, është dita e parë e vitit Bahá'í dhe një ditë gëzimi e mikpritjeje.

Lëvduar qofsh Ti, O Perëndia im, që ke caktuar Novruzin si festë për ata që kanë zbatuar agjërimin nga dashuria për Ty dhe janë përmbajtur nga gjithçka që është e urrejtjshme për Ty. Bëj, O Zoti im, që zjarri i dashurisë Sate dhe nxehtësia e shkaktuar nga agjërimi i urdhëruar prej Teje t'i ndezë ata për Kauzën Tënde dhe t'i angazhojë në lavdërimin Tënd e në përmendjen Tënde.

Meqë Ti i ke stolisur ata, O Zoti im, me ornamentin e agjërimit, të porositur prej Teje, stolisi ata edhe me ornamentin e pranimit Tënd, përmes hirit e favorit Tënd bujar. Sepse bëmat e njerëzve varen të gjitha nga pëlqimi Yt dhe kushtëzohen nga kërkesa Jote. Në rast se Ti e konsideron atë që e ka prishur agjërimin si njërin që e ka zbatuar atë, një njeri i tillë do të renditet ndër ata të cilët që nga përjetësia e kanë mbajtur agjërimin.

Dhe në rast se Ti vendos se ai që e ka zbatuar agjërimin e ka prishur atë, ky njeri do të renditet me ata që e kanë njollosur me pluhur Rrobën e Revelacionit Tënd dhe që është larguar nga ujërat e kristalta të këtij Burimi të gjallë.

Ti je Ai, nëpërmjet të Cilit flamuri ku shkruhet "I lëvduar je Ti në veprat e Tua" është ngritur lart dhe flamuri "Ty të binden në urdhrin Tënd" është shpalosur. Bëjua të ditur këtë pozitë Tënden, O Perëndia im, shërbëtorëve të Tu, që ata ta dinë se përsosuria e të gjitha gjërave varet nga urdhëri Yt e nga fjala Jote, se edhe vlera e çdo veprimi kushtëzohet nga leja Jote e nga pëlqimi i vullnetit Tënd, që ata ta kuptojnë se frerët e bëmave të njerëzve janë në dorën e pranimit Tënd e të porosisë Sate. Bëjua të ditur atyre këtë, në mënyrë që asgjë të mos i largojë ata prej Bukurisë Sate në këto ditë kur Krishti thërret: "Çdo zotërim është i Yti, O Ti Lindës i Shpirtit (Jezusi)"; dhe Miku Yt (Muhameti) thërret: "Lavdia qoftë mbi Ty, O Ti Më i Dashuri, për atë që Ti ke zbuluar me Bukurinë Tënde dhe ke shkruar për të zgjedhurit e Tu, duke bërë që ata të arrijnë vendin e Revelacionit të Emrit Tënd Më të Madh, i Cili të gjithë njerëzve u ka munguar, me përjashtim të atyre që e kanë shkëputur veten nga gjithçka veç Teje dhe janë vendosur drejt Atij që është Reveluesi i Vetes Sate dhe Shfaqja e atributeve të Tua".

Ai që është Dega Jote dhe gjithë shoqëria Jote, O Zoti im, e ka prishur këtë ditë agjërimin e tij, pasi e ka zbatuar atë brenda kufijve të oborrit Tënd në zellin e vet për të të kënaqur Ty. Urdhëro Ti për atë, dhe për ata, dhe për të gjithë njerëzit që kanë hyrë në praninë Tënde në këto ditë të gjitha të mirat që Ti ke destinuar në Librin Tënd. Jepu atyre, pra, gjithçka që do t'u sjellë përfitim, si në këtë jetë dhe në jetën e përtejme.

Ti je, me të vërtetë, i Gjithëdijshmi, Urtiploti.

Bahá'u'lláh

Festa e Novruzit duhet të mbahet më 21 mars para perëndimit të diellit dhe nuk ka të bëjë fare me Festën e 19 Ditëve. Festa e 19 Ditëve është administrative për nga funksioni, kurse Novruzi është Viti ynë i Ri, një Festë mikpritjeje dhe gëzimi.
Shoghi Effendi
[Nga një letër e shkruar në emër të Ruajtësit]