Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Nastávající matky

Můj Pane! Můj Pane! Vzdávám Ti chválu a díky za to, čím jsi vyznamenal Svou pokornou služebnici, Svou snažně prosící a pokorně se modlící otrokyni, neboe jsi ji vpravdě uvedl do Svého zjeveného království a dal jsi jí uslyšet Své vznešené volání a spatřit Svá znamení, jež dokazují, že je nade všemi věcmi ustanovena Tvá vítězná vláda.

Ó můj Pane, to, co nosím ve svém lůně, zasvěcuji Tobě. Dej pak, ae je mé dítě hodno chvály ve Tvém Království, ae je obšeastněno Tvou přízní a Tvou štědrostí a ae se rozvíjí a vyrůstá pod Tvým vedením. Vpravdě, Tys Milostivý. Vpravdě, Tys Pán veliké přízně.

'Abdu'l-Bahá