Bahá'í modlitby
Home Previous Page Next page Languages

Prosba o duchovní vlastnosti

Stvoř ve mně čisté srdce, ó můj Bože, a obnov ve mně klidné svědomí, ó má Naděje! Mocným duchem upevni mne ve Své Věci, ó můj Nejmilovanější, a odhal Svou cestu světlem Své slávy, ó Ty Cíli mé touhy! Silou Své všepřesahující moci pozvedni mne do nebes Své svatosti, ó Zdroji mého bytí, a vánkem Své věčnosti oblaž mne, ó Ty, Kterýž jsi můj Bůh! Dej, at Tvé věčné melodie na mne dýchají klid a mír, ó můj Společníku, a necht mne bohatství Tvého pradávného zjevu osvobodí ode všeho kromě Tebe, ó můj Pane, a necht mi zvěst o zjevení Tvé nepomíjející Podstaty přinese radost, ó Ty, Jenž jsi nejprojevenějším z projeveného a nejskrytějším ze skrytého!

Bahá'u'lláh

 

Ó Bože, osvěž a potěš mého ducha. Očisti mé srdce. Občerstvi mé síly. Všechny své záležitosti vkládám do Tvých rukou. Ty jsi můj Průvodce a mé Útočiště. Nebudu se již nadále trápit a rmoutit, budu štastná a veselá bytost. Ó Bože, nebudu již pln netrpělivosti a napětí, nenechám se skličovat strastmi. Nebudu ulpívat na neuspokojivých věcech tohoto života.

Ó Bože, Ty jsi mi lepším přítelem nežli já sám sobě. Odevzdávám se Ti, ó Pane!

'Abdu'l-Bahá