Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

TATARO I BUKIIA ATAEI AO TE RORONRIKIRAKE

Pagoda Flower

Te Atua!  Karikirakea te teei ae e uarereke aei i nanon bwanibwanin Am tangira, ao kammamma ni Am katoronibai.  Ribanaa te aroka ae e uarereke aei i nanon nen rootin Am tangira ao buoka rikirakena ni bwakan karaun Am aakoi.  Karikia bwa ataein te Abanuea ao kairia nakon Am Abanuea ni karawa.  Boni Ngkoe te Korakora ao te Aakoi, ao boni Ngkoe te Tituaraoi te Moamoaaomata, Uean te Aakoi ae e riaon bwaai nako.

Abdu'l-Bahá


Te Atua, reireiniia ataei aikai, Ataei aikai bon arokan Am tabo ni unuuniki, ueen Am tawaana, ao rootin Am onaroka.  Kabwakaa Am karau i aoia; ao kaotaa Taain te koaua i aoia ma Am tangira.  Kariaia Angim bwa a na kamaiuaki iai bwa a aonga ni kataneiaaki, n rikirake ao ni waakirake, ao ni kaoti n te tamaroa ae e kororaoi.  Boni Ngkoe te Tia Angaanga Boni Ngkoe te Moamoaaomata.

Abdu'l-Bahá


Te Uea!  Karika te kairake aei bwa e na oota ao kamenaa Am kakabwaia i aon te karikibwai ae e kainnano aei.  Anganna te rabakau, kataua n te korakora ae e na rikirake n ningabongin te bong koraki ao kakawakinna i nanon kamanomanon Am kakaawakin bwa e aonga ni kainaomataaki man te kaairua, bwa e aonga ni kakaonimaki ni mwakurin Am Waaki, ni kaiririia naake a tannako, ao ni buokiia naake a tekebuaka, ni kainaomataia taenikai ao ni kautiia naake aki kuba, bwa a aonga ni kabane ni kakabwaiaaki ni Uringam ao Neboam.  Boni Ngkoe te Mwaaka ao te Korakora.

Abdu'l-Bahá


Te Atua, kairai, kaawakinai, karikai bwa te taura ae raneanea ao te itoi ae e raititi.  Boni Ngkoe te Mwaaka ao te Korakora.

Abdu'l-Bahá