Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

AAN ET WAAKI

Ni kabaneiia aika raraon te Atua... a riai n angaanga n aron tokin aia konaa, e ngae ngke tao a niniku ni mwaitin aia karea.  E aki karawawata te Atua temanna te tamnei i aon ana konabwai.  Tain anganano aikai a riai n rooroko man taabo nako mairouia taan onimaki ni kabane... Raoraon te atua!  Kam na ataia raoi bwa onean mwiin angakekeiaki, ao ami karikirake a na kakabwaiaaki n raaka aika uauatao, ma bwaintangira ma bwain tituaraoi aika a bati.  Teuare e roko ma te mwakuri teuana ae e tamaroa a na reke irouna kanuwanga aika tebwina mwaitina.  Bon akea te nanououa bwa te Uea ae E maiu E na kaewaai kamatoakii naake a kakanakoi kaubwaiia naake a kakanakoi kaubwaiia i nanon Kwaina.

Sunset on Beach of Namotu Island

Te Atua, ae Atuau!  Kaotai moaia Am koraki ake a Taatangiriko ni kaoaua, ao buokiia ni barongai anera n te tokanikai ae e koaua raoi.  Kamatoai waeia i aon Kawaim ae e eti, ao man Am tituaraoi are mangkoa kauki i mwaaiia mataroa Am kakabwaia; bwa a kaakabanea i aon Kawaim baike Ko a tia n anganiia, n tararuaa Am Aro, ni katutuka aia mwioki i nanon aia Ururingko, n angaanga nanoia i bukin Tangiram, ma n aki tauanibwai ni kaubwaiia i bukin neboan Tamaroam, ao ni kakaaei aangi i bukin Kakukureiam.

Au Uea! Baairea te tibwa ae e mwaiti i bukiia te kaboomwi ae e kaman katauaki ao te kanuwanga ae e koaua.

Boni Ngkoe, ni koaua, te tia Angaanga te Maiu, te Tia Buobuoki, te Aakoi, te Tituaraoi, te Angaana n taai nako.

Abdu'l-Bahá