Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

BOTAKI N TAMNEI

N te tai are kam rin iai n te ruuni-bowii, anaa te tataro aio ma te manawa ae e bukibuki n tangirakin te Atua ao te newe ae e itiaki ni kaakeai bwaai ni kabane i rarikin Ururingana, bwa e bia te Kabanea ni Mwaaka n aakoi ni buokingkami ni karekea te tokanikai ae e riao.

Ocean at Twilight

Te Atua ae Atuau!  Boni ngaiira Am toro ake ti a tia ni kamwawaira man bwaai ni kabane i Rarikim i nanon te Bong ae e mimitong aio.  Ti a tia n ikotaki i nanon te Botaki n Tamnei aio, ni katiteuanaaki n ara taratara ma ara iango, ao ni kaboraoaki aan ara kaantaninga i bukin kamoamoaan Am Taeka i buakoia botannaomata.  Te Uea, ae Atuara!  Karaoiira bwa kanikinaaean Am kairiiri ni karawa, bwa maniuan Am Aro ae e karietataaki i buakoia aomata, bwa tabonibai i bukin Am Mwioko ae e korakora, Ngkoe ara Uea ae Moan te Rietaata, bwa kaotiotan Am Katiteuanaaki n Atua i nanon Am Abanuea ni Mimitong, ao itoi aika a raneanea n ootanako n aono ni kabane.  Te Uea!  Buokiira n riki bwa taari aika a ing man naouean Am raoiroi ae e kamiimi, raanga n ran aika a waanako man Am Tabuki aika a moanibaa ni mimitong, uaa aika a raraoi i aon Kain Am Waaki ni karawa, kaai aika a maeiei n angin Am Tituaraoi i nanon Am Onaroka ni kureebe mai karawa.  Te Atua!  Karaoa tamneira bwa a na tinea Kibun Am Katiteuana n Atua, kakimwareireian nanora raanganakon Am Raoiroi, bwa ti aonga n tii teuana n aron naoni marawa ae teuana ao n riki ni butaki n aron buraenimatan Am oota ae e raneanea; bwa a aonga ara iango, ara taratara, ara namakin n riki iai bwa koauan aroia ae teuana, ni kaotiota angin te boonnano ni kabutaa te aonaaba.  Boni Ngkoe te Raoiroi, te Tituaraoi, te Tia Aanga, Moan te Mwaaka, te Ataataiaomata, te Nanoanga.

Abdu'l-Bahá