Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

IBUKIN TE MATE

Sunset in Fiji

Atuau!  Bon Am toro aio ae te nati te mwaane ae natin Am toro are e a tia ni Kakoauako ma Am kanikina, ao ni kaineta moana Nakoim, ni kabwaninaki ni kamwaawaaki man bwaai nako ma bon ti Ngkoe.  Bon Ngkoe, ni koaua, te kabanea n ataataiaomata mai buakoia naake a kaota te ataataiaomata.

Ngkoe Are E kakabwarai bureia aomata ao E kakarabai aia kaairua, baairea taekana n ai aron botaun karawan Am tituaraoi ao marawan Am raoiroi.  Kariaia rinna i nanon Oon Am atataiaomata ae riao are iai i mwaain bouakinan te aba ao karawa.  Bon akea te Atua bwa tii Ngkoe, Kakabwarabure te Kabanea n Tituaraoi.

Ke e na atonga, ngkanne, onoua te tai te kamauri "Allah'u'Abha", ao ngkanne atonga kaka tebwimaruaiwa te tai kiibu aika i nano n tatabeua nako:

Ti bane, ni koaua, n taromauria te Atua.
Ti bane, ni koaua, ni bobaraaki i matan te Atua.
Ti bane, ni koaua, ni kabanei nanora i bukin te Atua.
Ti bane, ni koaua, n anga te nebonebo nakon te Atua.
Ti bane, ni koaua, n anga kaaitau nakon te Atua.
Ti bane, ni koaua, ni kaantaninga iroun te Atua.

(Ngkana te mate te aine, ke e na atonga:  Bon Am tabonibai te aine aio ao te nati te aine ae natin Am tabonibai, etc...)

Bahá'u'lláh


Atuau!  Ngkoe ae te Tia Kabwarai buure, Te Tia Tituaraoi, te Tia Kabebetei-naano!

Ni koaua, I Bubutiiko ma te nanorinano bwa Ko na kabwarai bureia naake a katikui rabwataia ao a tia rierake nakon te aonaaba n tamnei.

Au Uea!  Kaitiakiia man taian bure, katoki nanokaawakiia, ao bita rotongitongiia nakon te oota.  Karikiia bwa a na rin n onarokan te kimwareirei, kaitiakiia ma te ran ae moanibaan te itiaki, ao katauia bwa a na noora Mimitongim i aon te tabuki ae moan te rietaata.

Abdu'l-Bahá