Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

TE KATITEUANAAKI

The Chieftains Leap

Atuau!  Atuau!  Katiteunai nanoia Am toro, ao kaotii nakoia bukin Am Waaki ae e kakannato.  A bia touamwiin Am moti ao ni mena i nanon Am tua.  Buokiia, te Atua, n aia kekeiaki, anganiia te korakora ni beku i Bukim.  Te Atua!  Tai katikuiia n tii ngaiia, ma kairi ingin waeia n ootan Am atatai, ao kaungai nanoia n Am tangira.  Ngkoe, ni koaua, aia Tia Ibuobuoki ao aia Uea.

Bahá'u'lláh


Atongnga:  Te Atua, ae Atuau!  Bauna atuu ma baun te motiraoi, ao au tembora ma timutimu n te babaire ae eti.  Boni Ngkoe, ni koaua, te Tia Bwain Bwaaintangira ni kabane ma Kakabwaia.

Bahá'u'lláh


Te Atua ae Atuau!  I Butiiko, n Aram ae moan te mimitong, ni buokai bwa a aonga ni waaki raoi aia mwakuri Am toro, ao bwa a na waaki raoi Am kaawa nako.  Boni Ngkoe, ni koaua, are iai Mwaakana i aon bwaai nako!

Bahá'u'lláh


Te Atua kataua bwa ootan te katiteuanaaki e na otabwaninia te aonaaba ae e bwanin, ao bwa te karikina, are bon "Uean te Atua", are e na kanimaki i aon aia aari aomatana nako.

Bahá'u'lláh