Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

TE BUOKA N TAIN TE KATAITAI KANAKOAN TE KANGAANGA

Sunset Over Nandi Bay

Iai ae e kakanakoi kangaanga i rarikin te Atua?  Atonga:  E na neboaki te Atua!  Ngaia bon te Atua!  Ni kabaneiia bon Ana toro ao a bane n iira nanon Ana taeka!

The Báb


Te Atua, kamenaia tamneiu ao kakukureia.  Kaitiaka nanou.  Kaootai korakoran nako.  I katikui taekan au mwakuri ni kabane i nanon Baim.  Boni Ngkoe au Tia Kairiiri ao au Nono.  N na aki tiku ni maan n rawaawata ma n nanokaawaki; n na bon kukurei ma ni kimwareirei.  Atuau, n na aki manga reke n te raraoma ae e korakora, ke ni kataua naba te kakumekume ae e na bwakarai.  N aki iangoi naba bwain te maiu aei aika a bubuaka.  Te Atua!  Boni Ngkoe ae E rangi ni korakora riki Am tangira nakoiu, nakon au tangira i bon i bukiu.  I a kaburea taekau nakoim, au Uea.

Abdu'l-Bahá


Au Uea, au Tangira, Maamatenanou!  Raonai i nanon maroaau ao irai ni kakioakiu nako mai abau.  Kanakoa nanokaawakiu.  Karekeai bwa N na katabua maiu i bukin Tamaroam.  Kakerikaakai man bwaai nako ma tii Ngkoe.  Kariiai n Am boiarara ae e tabu.  Karikai bwa N na irekenrao i nanon ueam ma naake a mwaawa man bwaai nako ma a aki mwaawa Mairoum, naake a ingainga ni bekua atiibun Am mataroa ae e tabu ao naake a tei i bukin te mwakuri i nanon Am Waaki.  Karikai bwa temanna i buakoia Am tabonibai aika aine ake a tia n roota kakukurein Nanom.  Boni Ngkoe, ni koaua, te Raoiroi te Tituaraoi.

Abdu'l-Bahá


Te Uea ae Atuau!  Buokiia aika a tangiraki Iroum bwa a na teimatoa n Am Aro, n nakonako ni Kawaim, ma n nene n Am Waaki.  Anganiia Am raoiroi bwa a na tangira tuukan korakoran kaibwabwarun te rabwata, bwa a na ira ootan te Kairiiri ae e Tabu.  Boni Ngkoe te Korakora, te Tamaroa, te Maiu i bon Irouna, te Tituaraoi, te Nanoanga, Moan te Mwaaka, Moan te Aakoi.

Abdu'l-Bahá


Te Uea!  Ti kaawa, anganiira Am Akoi; ti kainnano, kamenaa i aora te tibwanga man marawan Am kaubwai; ti tangira buokara, Ko na karauakiira; ti mangori, anganiira Mimitongim.  Mannikiba i eta ao maan n te tawaana a karekei kanaia mai Iroum ni katoa bong ao are a bon bane ni iai tibwaia n Am kakaawakin ao Am tangira n tituaraoi.

Tai kamwaawaa ae e tangira buokana man Am raoiroi ae e kamiimi ao aanga ni Mwaakam Am atataiaomata nakon te tamnei ae e kainnano aei.

Anganiira karara n te bong ae e koraki ao kariaia rikiraken baika a kainanoaki n te maiu aei, bwa ti aonga n tii tine i Aam n akea riki i Rarikim, bwa ti aonga n itabon ma Ngkoe ni bwaninra, bwa ti aonga n nakonako ni Kawaim ao n kaotiotii Kamimiim nako.  Boni Ngkoe Moan te Mwaaka ao te Tatangira ao te Tia Katituaraoi i bukin te botannaomata.

Abdu'l-Bahá


Te Uea!  Ti mamaara; kakorakoraiira.  Te Atua!  Ti nanoroo; karikiira n ataibwai.  Te Uea!  Ti kainnano, karikiira ni kaubwai, Te Atua!  Ti a bon mate; kautiira.  Te Uea!  Ti bon mangori; kamimitongiira i nanon Abanueam.  Ngkana Ko buokiira, te Uea, ti na bon riki n aroia itoi aika a raraitiiti.  Ngkana Ko aki buokiira, ti na bon riki n rinano riki nakon te aonaaba.  Te Uea!  Kakorakoraiira.  Te Atua!  Karikiira bwa ti na tokanikai.  Te Atua!  Karikiira bwa ti na tokanikai i aon iango ni kaibwabwaru.  Kainaomataira man taenikaira n te aonaaba n rabwata.  Te Uea!  Kautiira rinanon ikeiken te Tamnei ae Raoiroi bwa ti aonga n teirake ni beku i Bukim, katabeiira n Taromauniko, ao ti na kekeiaki n Abanueam ma te nano ae e kororaoi.  Te Uea!  Ko bon mwaaka!  Ko bon Kakabwarabure!  Te Uea, Ko bon Rangi ni Moamoaaomata!

Abdu'l-Bahá


Te Atua!  ae Atuau!  Kamanoia Am toro aika a onimakinaki man buakakan nako oin nanoiia ao kaibwabwarun te rabwata, kawakiniia ni matan Am tangira n aakoi ae e tarataraia man aeka nako n riribai, kairiribai ao bakantang, kamanoia i nanon matoatoan nonon Am kakawakin ao, kaawakiniia man kateben te raraoma, karikiia bwa taan kaotiota mimitongin Am kanikina, kaootai moaia ma oota ake a oota nako man Rikianingainan Am katiteuana n Tamnei, kakukurei nanoia ma kiibu nako ake a tia ni kaotaki man Am Abanuea ae e tabu, kamatoai nuukaia ni Korakoram are e rooti bwaai nako are e roko man abanuean Mimitongim.  Boni Ngkoe te Kabanea n Tituaraoi, te Kakaawakin, Moan te Mwaaka, te Tamaroa!

Abdu'l-Bahá


Te Atua!  Te Atua!  Bon aio te mannikiba ae e uruaki baina ni kiba ao e a karaurau ni kiba - buokia bwa e aonga ni kiba nako taberan te tekeraoi ao te kamaiuaki, ma ni kiba i aon kawaina ma te kukurei ni koaua ao te kimwareirei ribuakon aanang ae akea tokina, n tabekaraka ana anene n Aram ae moan te Kakannato n taabo nako, kakurei taningana ma te weewete aei, ao katokai matana n nooran kanikinaan nako te kairiiri!

Te Uea!  Ti temanna ngkai, n ti ngai, ao n rinano.  Bon akea riki buokau ma ti Iroum, akea ae e na bubuokai ma tii Ngkoe ao akea te Tia kamatoaai i Rarikim.  Kamatoaai n Am beku, buokai irouia Am anera, karikai n totokanikai ni kawaakan Am Taeka ao kakorakaiai n taekina Niniwanam i buakoia Am karikibwai.  Ni koaua, Boni Ngkoe te Tia Buokiia ake a mamaara ao te Tia Kamanoia aika a uarereke, ao ni koaua, boni Ngkoe te Korakora, te Mwaaka ao Akea Tautauana!

Abdu'l-Bahá