Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

TE MOANINGAABONG

Sunset over Beqa Lagoon

I a tia n teirake n te ingabong aei man Nanom n aakoi, Atuau, ao ni kiitana mweengau ma ni kabwanina au onimaki Iroum, ao ni kaburea taekau nakon Am kakaawakin.  Karuoa, ngkanne, nako aou, man karawan Am ataataiaomata, te karaoiroi teuana mai Rarikim, ao e na konaa iai n reke irou okiran mweengau i nanon te mauri n ai aron are Ko a tia n anganai te konaa ni mwananga i aan Am kakaawakin ma au iango ake a tia n teimatoa ni kaineti Nakoim.

Bon akea riki te Atua bwa ti Ngkoe, te Onoti n Tii Ngaia, ae Akea Kabotauana, te Kabanea n Ataibwai, te Kabane ni Wanawana.

Bahá'u'lláh