Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

TE AKI MAM'ATAM

Sunrays Over Fiji

Te nebonebo Nakoim, te Uea ae Atuau!  I Bubutiiko ma te kainnano bwa n te Kaotioti aio are mai iai e a tia te rotongitong n onikaki nakon te oota, are mai iai e a tia ni kateaki Tembora ae Kakaawaki, ao e a tia ni kaotaki te Baba ni Koroboki ae e a tia ni Koreaki, ao rabunan te Niira-ni-Boki ae Tangaina e a tia ni kanakoaki, bwa Ko na karuoa nako aou ao nako aoia naake raraou ngkai te bwai are ti na konaa iai ni kiba rakea karawan Am mimitong ae e riao, ao are e na tebokiira man memean aekan nanououa ake a tia n tutukiia naake a namakina te ribuaka man te rin i nanon umanriannan Am katitueuana.

Au Uea, Ngai teuare e a tia ni kamatoa n taua koran Am tangira-n-aakoi, ao n nimta rabin Am ataata-iaomata ao Am bwai n aakoi.  Ko kataua i bukiu ao i bukiia naake a tangiraki irou raoiroin te aonaaba aio ao te aonaaba ae e na roko.  Kaonoiia, ngkanne, n te Bwai n Tangira ae e Raba are Ko a tia ni baaireia iai naake a rineaki mai buakoiia ake Ko karikiia.

Au Uea, aikai taian bong ake Ko a tia iai n tuangiia Am tabonibai bwa a na taua te aki mamatam.  E a karaoiroaki teuare e taua te aki mamatam ti i Bukim ao ma kororaoin te raurenako man bwaai ni kabane ma tiaki Mairoum.  Au Uea, buokai ao buokiia n ongeaaba Iroum ao ni kaawakin Am tua ni kairiiri.  Ni koaua iai Iroum te mwaaka ni karaoa are Ko rineia.

Bon akea te Atua bwa tii Ngkoe, te Kabanea n Ataibwai, te Kabanea ni Wanawana.  A bane nebonebo nakon te Atua ae te Uea n aonaaba ni kabane.

Bahá'u'lláh