Ana Taeka Te Atua - Karikorikoan Tataro ao Tabureti man Korobokin te Bahá'í
Te Auti (Home) Ae Rimoa (Previous) Ae Kan Riki (Next) bahaiprayers.org
 

TE MARE

Flowers in Fiji

Ko kamimitongaki, Ngkoe Atuau!  Ni koaua, bon Am toro aei ao Am toro naba te aine aei, ake a tia ni ikotaki i aan nuun Am atataiaomata ao ni katiteuanaaki rinanon Nanom ao Am moamoaaomata.  Te Uea!  Buokiia i nanon te aonaaba aei ao n Abanueam ni karekei nakoiia baikaa a raraoi man Am kakabwaia ao Am raoiroi.  Te Uea!  Kateimatoaiia i nanon aia beku i Bukim ao buokiia n aia beku i Bukim.

Karikiia bwa kanikinaean Aram n Am aonaaba ao kawakiniia rinanon Am tituaraoi aika a akea tiaia n te maiu aei ao are e na roko.  Te Uea!  A bubutii nakon Abanuean Am atataiaomata ao ni bubutii nakon Abanuean Arom ae ti teuana.  Ni koaua, a bon mare n ongeaba nakon Am moti.

Karikiia bwa a na riki bwa kanikinaaean te rau ma te katiteuana ni karokoa tokin tai.  Ni koaua, Boni Ngkoe ae Moan te Mwaaka, Ko mena n taabo ni kabane ao Moan te Kakannato.

Abdu'l-Bahá