Asambleja Shpirtërore

Sa herë hyni në dhomën e konsultimit, thuajeni këtë lutje me zemrën që ju rreh nga dashuria për Perëndinë dhe me gjuhën të pastruar nga gjithçka veç kujtimit të Tij, që Fuqiploti t'ju ndihmojë me dashamirësi për të arritur fitoren më të lartë.

O Perëndi, Perëndia im! Ne jemi shërbëtorët e Tu që janë kthyer me përkushtim ndaj Fytyrës Sate të Shenjtë, që janë shkëputur nga gjithçka veç Teje në këtë Ditë të lavdishme. Ne jemi mbledhur në këtë Asamble Shpirtërore, të bashkuar në pikëpamjet e mendimet tona, me qëllimet tona të harmonizuara për të lartësuar Fjalën Tënde midis gjinisë njerëzore. O Zot, Perëndia Ynë! Bëna ne shenjat e Udhëheqjes Sate Hyjnore, Flamujt e Besimit Tënd të lavdëruar midis njerëzve, shërbëtorë të Besëlidhjes Sate të fuqishme. O Ti Zoti ynë Më i Lartë, bëna ne shfaqje të Unitetit Tënd Hyjnor në Mbretërinë Tënde Abhá, bëna yje vezullues që shkëlqejnë mbi të gjitha vendet. Zot! Ndihmona të bëhemi dete që ngrihen nga valët e Hirit Tënd mahnitës, rrëke që rrjedhin nga Lartësitë e Tua të gjithëlavdishme, fryte të mira në pemën e Kauzës Sate qiellore, pemë që tunden në flladet e Bujarisë Sate në Vreshtin Tënd qiellor. O Perëndi! Bëji shpirtrat tanë të varur prej Vargjeve të Unitetit Tënd Hyjnor, gëzoji zemrat tona me vërshimet e Hirit Tënd, që ne të bashkohemi si dallgët e një deti dhe të shkrihemi së bashku si rrezet e Dritës Sate të shkëlqyeshme; që mendimet tona, pikëpamjet tona, ndjenjat tona të bëhen si një realitet i vetëm, të manifestojnë frymën e bashkimit në mbarë botën. Ti je i Hirshmi, Bujari, Dhuruesi, Fuqiploti, i Mëshirshmi, Zemërdhembshuri.

'Abdu'l-Bahá

Mblidhuni së bashku me gëzim të pastër dhe, në fillim të mbledhjes, thoni këtë lutje:

O Ti Zot i Mbretërisë! Edhe pse trupat tanë janë mbledhur këtu së bashku, zemrat tona të magjepsura janë çuar larg prej dashurisë Sate dhe ne jemi rrëmbyer prej rrezeve të fytyrës Sate të ndritshme. Edhe pse të dobët, ne presim revelacionet e pushtetit e të fuqisë Sate. Edhe pse të varfër, pa pasuri ose mjete, ne marrim nga thesaret e Mbretërisë Sate. Edhe pse jemi pika, ne dalim nga thellësitë e oqeanit Tënd. Edhe pse jemi thërrmija, ne vezullojmë nga lavdia e Diellit Tënd të shkëlqyeshëm.

O Ti Dhuruesi Ynë! Dërgona ndihmën Tënde, që çdo njeri i ardhur këtu të bëhet një qiri i ndezur, një qendër tërheqëse, një thirrje e mbretërive të Tua qiellore, gjersa, më në fund, ta bëjmë këtë botë të poshtme pasqyrimin e Parajsës Sate.

'Abdu'l-Bahá

Lutje që duhet thënë në mbyllje të mbledhjes së Asamblesë Shpirtërore:

O Perëndi! O Perëndi! Prej mbretërisë së padukshme të njëshmërisë Sate, na shih të mbledhur në këtë takim shpirtëror, që besojmë tek Ti, që kemi besim në shenjat e Tua, të patundur në Besëlidhjen e në Testamentin Tënd, të prirur ndaj Teje, të ndezur me zjarrin e dashurisë Sate e të sinqertë në Kauzën Tënde. Ne jemi shërbëtorë të vreshtit Tënd, përhapës të fesë Sate, adhurues të devotshëm të fytyrës Sate, të përunjur ndaj të dashurve të Tu, të nënshtruar para portës Sate dhe që të lutemi Ty të na mbështesësh në shërbimin ndaj të zgjedhurve të Tu, të na përkrahësh me ushtritë e Tua të padukshme, të forcosh shpatullat tona në shërbimin Tënd dhe të na bësh të nënshtruar e nënshtetas adhurues që komunikojnë me Ty.

O Zoti ynë! Ne jemi të dobët dhe Ti je i Fuqishmi, i Pushtetshmi. Ne jemi të pajetë dhe Ti je Shpirti i madh jetëdhënës. Ne jemi në nevojë, dhe Ti je Mbështetësi, i Pushtetshmi.

O Zoti ynë! Ktheji fytyrat tona ndaj fytyrës Sate të mëshirshme, na ushqe nga tryeza Jote qiellore me mirësinë Tënde të begatë, na ndihmo me ushtritë e engjëjve të Tu më të lartë dhe na mbështet nëpërmjet shenjtorëve të Mbretërisë Abhá.

Me të vërtetë, Ti je Fisniku, i Mëshirshmi. Ti je Zotëruesi i bujarisë së madhe dhe, me të vërtetë, Ti je Zemërbuti e i Hirshmi.

'Abdu'l-Bahá