Uniteti

Dhëntë Zoti që drita e unitetit të përfshijë gjithë botën dhe që vula "Mbretëria është e Perëndisë" të stampohet mbi ballin e të gjithë popujve të saj.

Bahá'u'lláh

O Perëndia im! O Perëndia im! Bashkoji zemrat e shërbëtorëve të Tu dhe zbuloju atyre qëllimin Tënd të madh. Le të zbatojnë ata porositë e Tua dhe t'i binden ligjit Tënd. Ndihmoji ata, O Perëndi, në përpjekjen e tyre dhe jepu fuqi të të shërbejnë Ty. O Perëndi! Mos i lër ata me vetveten, por drejtoji hapat e tyre me dritën e dijes Sate, dhe gëzoji zemrat e tyre me dashurinë Tënde. Me të vërtetë, Ti je Përkrahësi i tyre dhe Zoti i tyre.

Bahá'u'lláh

Lavdia qoftë mbi Ty, O Perëndi, për shfaqjen e dashurisë Sate për njerëzimin! O Ti që je Jeta dhe Drita jonë, udhëhiqi shërbëtorët e Tu në rrugën Tënde dhe na bëj të pasur në Ty, e na çliro nga gjithçka veç Teje.

O Perëndi, na mëso Njëshmërinë Tënde dhe na bëj të kuptojmë Unitetin Tënd, që ne të mos shohim askënd tjetër veç Teje. Ti je i Mëshirshmi dhe Dhënësi i bujarisë!

O Perëndi, krijo në zemrat e të dashurve të Tu zjarrin e dashurisë Sate, që ai të djegë mendimin për gjithçka, veç Teje.

Na revelo, O Perëndi, përjetësinë Tënde të lavdëruar - që Ti ke qenë gjithmonë e gjithmonë do të jesh, që nuk ka Perëndi tjetër veç Teje. Me të vërtetë, tek Ti ne gjejmë ngushëllim e forcë.

Bahá'u'lláh

O Ti Që je Zoti i Zotave! Unë dëshmoj se Ti je Zoti i gjithë krijimit dhe Edukatori i të gjitha qenieve, të dukshme e të padukshme. Unë dëshmoj se pushteti Yt ka përfshirë gjithë universin dhe se ushtritë e tokës kurrë nuk mund të të frikësojnë Ty, as mundet sundimi i të gjithë popujve e kombeve të të pengojë Ty të zbatosh qëllimin Tënd. Unë e pohoj se Ti nuk ke tjetër dëshirë veç ripërtëritjes së mbarë botës, vendosjes së unitetit të popujve të saj dhe shëlbimit të të gjithë atyre që jetojnë në të.

Bahá'u'lláh

O Ti Dhënësi! Dëshira më e shtrenjtë e këtij shërbëtori të Pragut Tënd është të sodisë miqtë e Lindjes e të Perëndimit të përqafuar fort; të shohë të gjithë pjesëtarët e shoqërisë njerëzore të mbledhur me dashuri në një kuvend të madh të përbashkët, ashtu si pikat e veçanta të ujit mblidhen në një det të gjerë; t'i sodisë të gjithë ata si zogjtë në një kopsht trëndafilash, si margaritarë të një oqeani, si gjethe të një peme, si rreze të një dielli. Ti je i Fuqishmi, i Pushtetshmi, dhe Ti je Perëndia i Forcës, Fuqiploti, Ai Që Sheh Gjithçka.

'Abdu'l-Bahá
Bahá'í Prayers (US edition) [Lutje Bahá'í, bot. Sh.B.A.], f. 159

Dhëntë Zoti që drita e unitetit të mbështjellë gjithë tokën dhe që vula "Mbretëria është e Perëndisë" të stampohet në ballin e të gjithë popujve të Tij.

Bahá'u'lláh
Qëmtime 7