Gebääd för de Afgahnen
Prayer for the Departed
 

O mien Gott! O Du Vergäver vun Sünnen, Schinker vun Gaven, Verdriever vun Leedsaal!

Förwahr, ik prans’ Di an, dat Du de Sünnen vergäven wullst vun de, de dat eerdsche Kleed afleggt hebbt un na de geestliche Welt upstägen sünd.

O mien Herr! Maak jüm rein vun jüm ähr Schuld, verdriev’ jüm jüm ähr Dröövnis, un maak jüm jüm ähr Düüsternis to Licht. Maak, dat se in d’n Gaarn vun’t Glück rinkaamt, wasch jüm rein mit dat reinste Water, un laat to, dat se up d’n höögsten Barg Dien Pracht to sehn kriegt.

Abdul-Baha


O my God! O Thou forgiver of sins, bestower of gifts, dispeller of afflictions!

Verily, I beseech thee to forgive the sins of such as have abandoned the physical garment and have ascended to the spiritual world.

O my Lord! Purify them from trespasses, dispel their sorrows, and change their darkness into light. Cause them to enter the garden of happiness, cleanse them with the most pure water, and grant them to behold Thy splendors on the loftiest mount.

Abdul-Baha