Vrädensgebääd
Prayer for Peace
 

O Du goodhartige Herr! Du hest de hele Minschheit vun een un d’n sülven Stamm schapen. Du hest beschickt, dat all de Minschen to een un de sülve Familie höört. In Dien hillig Bisien sünd se all Dien Deners, un de hele Minschheit wardt ünner Dien Tabernakel bescheermt; se sünd an Dien Tafel vun de Œverflood tohoopkamen; se wardt all anlüchtt vun Dien Vœrsorg ähr Licht.

O Gott! Du büst goodhartig to all de Minschen, sorgst vör elkeen, giffst elkeen Schuul, giffst elkeen Läven. Du hest all un elkeen begaavt un kumpabel maakt, hest jüm in de See vun Dien Gnaad’ induukt.

O Du goodhartige Herr! Verenig jüm alltohoop. Maak, dat de Religionen een Sinns wardt, un maak de Völker eens, dat se enanner as een Familie ankiekt un de Eerd’ as een Huus. Möögt se all mit enanner in vullkamene Eendracht tosamenläven.

O Gott! Hääv’ hoog dat Banner vun all de Minschenkinner ähr Eenheit.

O Gott! Bring us d’n Allergröttsten Vräden.

Smääd’ Du, o Gott, de Harten tosamen.

O Du goodhartige Vadder, Gott! Hœg’ use Harten mit d’n Röök vun Dien Leevde. Maak use Ogen hell mit dat Licht vun Dien Anledden. Bring use Ohren Hœg’ mit de Melodie vun Dien Woord, un gääv’ us alltohoop Schuul in de Hoogborg vun Dien Vörsicht.

Du büst de Mächtige un Kräftige, Du büst de Vergävene un Du büst De, De de hele Minschheit ähr Fählers nich tellt.

Abdul-Baha


O Thou kind Lord! Thou hast created all humanity from the same stock. Thou hast decreed that all shall belong to the same household. In Thy Holy Presence they are all Thy servants, and all mankind are sheltered beneath Thy Tabernacle; all have gathered together at Thy Table of Bounty; all are illumined through the light of Thy Providence.

O God! Thou art kind to all, Thou hast provided for all, dost shelter all, conferrest life upon all. Thou hast endowed each and all with talents and faculties, and all are submerged in the Ocean of Thy Mercy.

O Thou kind Lord! Unite all. Let the religions agree and make the nations one, so that they may see each other as one family and the whole earth as one home. May they all live together in perfect harmony.

O God! Raise aloft the banner of the oneness of mankind.

O God! Establish the Most Great Peace.

Cement Thou, O God, the hearts together.

O Thou kind Father, God! Gladden our hearts through the fragrance of Thy love. Brighten our eyes through the Light of Thy Guidance. Delight our ears with the melody of Thy Word, and shelter us all in the Stronghold of Thy Providence.

Thou art the Mighty and Powerful, Thou art the Forgiving and Thou art the One Who overlooketh the shortcomings of all mankind.

Abdul-Baha