Rritja Shpirtërore

Krijo tek unë një zemër të kulluar, O Perëndia im, dhe përtëri një ndërgjegje të qetë brenda meje, O Shpresa ime! Përmes shpirtit të pushtetshëm mbështetmë në Kauzën Tënde, O Më i Shumëdashuri im, dhe me dritën e lavdisë Sate zbulo para meje shtegun Tënd, O Ti qëllimi i dëshirës Sime! Nëpërmjet pushtetit të fuqisë Sate të përsosur, më ngrej në qiellin e shenjtërisë Sate, O Burimi i qenies sime, dhe me flladet e përjetësisë Sate më ngazëlle, O Ti që je Perëndia im! Le të më sjellin meloditë e Tua të përjetshme qetësinë, O Bashkudhëtari im, dhe thesaret e pamjes Sate të lashtë le të më çlirojnë nga gjithçka veç Teje, O Mjeshtri im, dhe lajmet e gëzuara të revelimit të Thelbit Tënd të pashkatërrueshëm le të më sjellin gëzim, O Ti që je më i dukshmi i të dukshmëve dhe më i fshehuri i të fshehurve!

Bahá'u'lláh

Perëndia im, i Adhuruari im, Mbreti im, Dëshira ime! Cila gjuhë mund t'i shprehë falënderimet e mia për Ty? Isha i shkujdesur, por Ti më zgjove. Të kisha kthyer shpinën Ty, por Ti më ndihmove me dashamirësi të kthehem drejt Teje. Isha si i vdekur, por Ti më gjallërove me ujin e jetës. Isha i vyshkur, por Ti më ringjalle me rrëkenë qiellore të fjalës Sate, që ka buruar nga Penda e Mëshirëplotit.

O Providencë Hyjnore! Çdo ekzistencë lind nga bujaria Jote; mos ia moho asaj ujërat e zemërgjerësisë Sate, as mos ia ndalo oqeanin e mëshirës Sate. Unë të lutem të më ndihmosh dhe të më përkrahësh vazhdimisht e në të gjitha rrethanat, dhe kërkoj nga qielli i hirit Tënd favorin Tënd të lashtë. Ti je, me të vërtetë, Zoti i bujarisë dhe Sovrani i mbretërisë së përjetësisë.

Bahá'u'lláh

Thuaj: O Perëndi, Perëndia im! Stolise kokën time me kurorën e drejtësisë dhe ballin tim me ornamentin e barazisë. Ti, me të vërtetë, je Zotëruesi i të gjitha dhurëtive e bujarive.

Bahá'u'lláh

O Perëndi, freskoje e kënaqe shpirtin tim. Pastroje zemrën time. Ndriçoji aftësitë e mia. Unë i lë të gjitha punët e mia në dorën Tënde. Ti je Udhërrëfyesi dhe Streha ime. Unë nuk do të jem më i trishtuar e i brengosur; do të jem një qenie e lumtur dhe e gëzuar. O Perëndi! Unë nuk do të jem më tërë ankth, dhe as do t'i lejoj telashet të më shqetësojnë. Unë nuk do të jetoj me gjërat e pakëndshme të jetës.

O Zot, Ti je për mua më shumë mik, sesa jam unë për veten time. Unë ta përkushtoj vetveten Ty, O Zot.

'Abdu'l-Bahá

O Zot! Ne jemi të dobët; forcona. O Perëndi! Ne jemi injorantë; bëna të ditur. O Zot! Ne jemi të varfër; bëna të pasur. O Perëndi! Ne jemi të vdekur; jepna jetë. O Zot! Ne jemi poshtërimi vetë; lartësona në mbretërinë Tënde. Në qoftë se Ti na ndihmon, O Zot, ne do të bëhemi si yje vezullues. Në qoftë se Ti nuk na ndihmon, ne do të biem më poshtë se pluhuri. O Zot! Forcona. O Perëndi! Jepna fitoren. O Perëndi! Bëna të aftë të pushtojmë vetveten e të mposhtim dëshirën. O Zot! Çlirona nga zgjedha e botës materiale. O Zot! Gjallërona me frymën e Shpirtit të Shenjtë, që të ngrihemi e të të shërbejmë Ty, të të adhurojmë Ty dhe të përpiqemi në mbretërinë Tënde me sinqeritetin më të madh. O Zot! Ti je i Pushtetshëm! O Perëndi, Ti je Falësi! O Zot, Ti je Zemërdhembshuri!

'Abdu'l-Bahá

O Perëndi, Perëndia im! Ti je Shpresa ime dhe i Shumëdashuri im, Qëllimi dhe Dëshira ime më e lartë! Me përunjësinë më të madhe e me përkushtim të plotë, të lutem Ty më bëj mua minare të dashurisë Sate në tokën Tënde, dritë të dijes Sate midis krijesave të Tua dhe flamur të bujarisë hyjnore në mbretërinë Tënde.

Më numëro midis atyre shërbëtorëve të Tu që e kanë shkëputur vetveten nga gjithçka veç Teje, që e kanë spastruar vetveten prej gjërave kalimtare të kësaj bote dhe e kanë çliruar veten nga joshjet e predikuesve të fantazive të kota.

Le të zgjerohet zemra ime prej gëzimit nëpërmjet frymës së mbështetjes nga mbretëria Jote dhe le të ndriçohen sytë e mi duke soditur ushtritë e ndihmës hyjnore, që zbresin vazhdimisht drejt meje prej mbretërisë së lavdisë Sate të gjithëfuqishme.

Ti je, me të vërtetë, Fuqiploti, Lavdiploti, i Gjithëpushtetshmi.

'Abdu'l-Bahá

O Zoti im, i Shumëdashuri im, Dëshira ime! Më ji mik në vetminë time dhe shoqëromë në mërgimin tim. Hiqmi brengat e mia. Bëmë që t'i përkushtohem bukurisë Sate. Largomë nga gjithçka veç Teje. Tërhiqmë me aromat e Tua të shenjtërisë. Përfshimë në Mbretërinë Tënde bashkë me ata që janë ndarë nga gjithçka veç Teje, që digjen për t'i shërbyer pragut Tënd të shenjtë dhe që nuk kursehen të punojnë për Kauzën Tënde. Bëmë të aftë të jem një prej shërbëtoreve të Tua që ka arritur të ketë pëlqimin Tënd. Me të vërtetë, Ti je i Hirshmi, Zemërbujari.

'Abdu'l-Bahá

O Zoti im! Bëje bukurinë Tënde ushqimin tim, dhe praninë Tënde pijen time, dhe kënaqësinë Tënde shpresën time, dhe lëvdimin Tënd veprimin tim, dhe përkujtimin tënd shoqëruesin tim, dhe fuqinë e sovranitetit Tënd përkrahësen time, dhe banesën Tënde shtëpinë time, dhe vendqëndrimin tim selinë që Ti e ke çliruar nga kufizimet që u vihen atyre që janë të ndarë me një perde prej Teje.

Ti je, me të vërtetë, i Gjithëfuqishmi, Lavdiploti, Më i Pushtetshmi.

Bahá'u'lláh