Бирдик

О, Кудайым! О, айланайын Кудайым! Кулдарыңдын жан-дими бириктирип аларга Өзүңдүң улуу максатыңды ач. Алар Сенин айткандарыңды аткарышсын жана ылайым, Сенин мыйзамдарыңды сакташсын. О, Кудай, алардын аракеттерине жардамдаш жана Сага кызмат кылууга аларга күч бер.

О, Кудай! Аларды кароосуз калтырба, кадамына Өзүңдүн билимиңдин жарыгын багытта жана алардын Жүрөктөрүн Өзүңдүн Сүйүүң менен кубант. Акыйкатыңда, Сен алардын Жардамчысың жана Теңирисиң.

Бахаулла

О, Кудай, Сага даңк, анткени Сен адамзатка арнап сүйүүңдү жараттың. О, Сен, Биздин Жашоо, Жарык да биздики, Сенин кызматчыларыңды Сенин жолуң боюнча алып жөнө, бизди Сендеги байлар кыл жана бизди сендеги байлар кыл жана биздин бөлөк бардык нерселерден куткар.

О, Кудай, бизди Өзүңдүн Жападан-жалгыздыгыңдын түшүнү жолуна сал жана Сенден бөлөк, эч кимди биз көрбөгүдөй болуубуз үчүн Сенин бирдигиңди аңдап- билүүгө бизди ылайык көр. Сен Ак көңүлдүүсүң, Жыргалдарды берүүчүсүң!

О, Кудай, ал Сен тууралуу ойдон бөлөк, ар кандай ойлорду жоюп салгыдай, болсун үчүн Сага карай сүйүүнүн отун Сенин сүйгөндөрүңдүн жүрөктөрүндө жандыр.

О, Кудай, Сенин жогору көтөрүлгөн түбөлүктүүлүгүңдү – Сенин түштөгүдөй жана кылымдардын кылымдарга жашай тургандыгыңды, ошондой эле Сенден бөлөк, Кудайдын жоктугун – бизге көрсөт. Акыйкатыңда, көңүл жубатууну жана күчтү биз Сенден табабыз.

Бахаулла

О, Кудайым! О, Кудайым! Акыйкатында , мен Сага карай тиленем жана Сенин бардык ак көңүлдүүлүгүң ушул жандарга жөнөтүлгүдөй болсун үчүн Сенден жалынып – жалбыранып, Сенин босогоңдун жанында сыйынамын. Сенин ырайың жана акыйкат үчүн аларды ылгап ал.

О, Теңир! Жүрөктү бирге бириктирип жана байла, бардык жандардын ынтымакка баш коштур жана Сенин ыйыктыгыңдын жана Сенин бирдигиңдин жышаандырак менен ар кандай рухту жандант. О, Теңир! Ылайым, Сенин Бирдигиңдин жарыгы менен алардын жүздөрү жаркырасын. Сенин дүйнөңө кызмат кылууда Сенин кызматчыларыңдын жан дүйнөсүн чыңда.

О, Теңир, Сен-ак көңүлдүүлүктүн ээсисиң, О, кечирим жана ырайымдуулуктун Теңири! Биздин күнөөлөрүбүздү бизден кое бер, биздин кемчиликтерибизди кечир жана Сенин сыйынуучу жайыңдын алдында моюн сунгандарды жана Сенин күбөлөрңдүн даңкы алдында багынгандарды күч-кубаттын жана күчтөрдүн тургундарына карай биз үндөй алгыдай болсун үчүн Сенин ырайымдуулугуңдун дүйнөсүнө карай кайрылууга бизди ылайык , көр.

О, Кудай,Теңирим! Бизди Сенин сүйүүңдү белеги аркылуу бирдикте жана ынтымакта болуучуларга деңиз толкундары жана бакчанын гүлдөру сыяктуу жаса. О, Теңирим! Сенин бирдигиңдин белгилери менен жүрөктү кубант жана бардык адамзатты даңктын жалгыз бийиктигинен жаркыраган жылдыздарга,ошондой эле Сенин жашоо дарагыңда өсүүчү эң сонун жемищтерине окшот. Сен, акыйкатында, Бардыгынан күч-кубаттуусун Өзү жаралгансың, Сый-корсуң, Кечиримдүү сүң, С үйк үмдүүсүң, Бирдикт үү Жаратуучусуң.

Абдул-Баха

О, Сен жакшылыктуу, Теңир! Кимде –ким жоомарт жана ак көңүл болсо, Ошол' .Биз-Сенин Кудайлык бирдигиңдин сактап калуучу көлөкөсү алдында чогулушкан, Сенин босогоңдун кызматчылары. Сенин ак көдүлдүүлүгүңдүн күнү бардыгынын үстүндө жаркырайт, ошондой эле Сенин ырайыңдын булуту бардыгына төгүлөт. Сенин белектериң бардыгын кучагына алат, Сенин сүйүктүү кудуретиң бардыгын колдойт, Сенин колдоочулугуң бардыгын шыктандырат, ошондой эле Сенин жакшылыкты тилөөчүлүгүңдүн кареги бардыгына кайрылат. О, Теңир! Өзүңдүн сансыз белектериңди төмөнгө жөнөт, ошондой эле, ылайым, Сенин жетекчилигиңдин жарыгы жаркырасын. Каректерди жарык кыл жана жүрөктөрдү өтүп кетпес бакыт менен шаттыкка бөлө. Бардык адамдарга жаңы рухту жана аларга түбөлүк жашоону белек кыл. Акыйкат түшүнүктүн дарбазасын ач, ошондой эле, ылайым, ишенимдин жарыгы анын бүтүндөй улуу жаратылышында жаркырай берсин. Сенин ырайыңдын көлөкөсү алдында бардыгын чогулт жана алар бир күндүн нурларына, бир океандын толкундарына жана бир дарактын жемиштерине окшошсун үчүн ынтымакта биригүүгө аларды ылайык кер.Алар бир булактан ичишкендей болушсун. Алар бирдиктүү желаргыдан сергигидей болсун. Жарыктын бирдиктүү булаг ы аларга билим бергидей болсун.Сен сыйкорсуң, Ырайымдуусуң, Ба:рдыгынан күч-кубаттуусуң.

Абдул-Баха