Маркумдар туурасыңда

Маркумду жайга коёр адыңга окулуучу жаназа

«Маркумдудар боюнча сыйыну 15 жаштан жогору бахаилер окуга тийиш. Дан жалгыз биргелешип окуучу милдеттүү сыйынусу: аны дигчилердин ичинен бирөөсүгана окуйт, бул учурда катышип отургандардын бардыгы үндөбөй турушат. Бахаулла… аны окуу маркумду көмүүдөн мурда болуп өтүүгө тийиш жана аны окуунун учурунда Кыбланы карай бурулуунун зарылдыгы жок экендигин көрсөтөт"/Китаб-и-Агдастан алынган, 10-экс./

О, айланайын Кудайым! Ушул Сенин кулуң жана Сага жана Сенин аятына ишенген жана Сенден башкалардан барынан Сага карай жүзүн бурган Сенин Кулуңдун уулу. Акыйкатында сен кайрымдулулар болуп саналгандардын бардыгынын ичинен Сен өтөө кайрымдуусуң.

Ким адамдардын күнөөлөрүн кечирсе жана Сенин жоомарттыгыңдын асманына жана Сенин жыргалыңдын океанына ылайык келген сыяктуу алардын кылык-жоруктарын жашырса, ошол О, Сен! Аны менен ошондогудай мамиле жаса, Жер менен көктүн жаратылышына негиз салган өзүңдүн карамагына кабыл ал. Түбөлүк кечиримдүү, Өтө жоомарт, сенден бөлөк, Кудай жок.

Мындан кийин сыйынууну окуучу алты ирет: “Алла-у-Абха” сөзүн кайталагыдай болсун, андан сон төмөнкү саптагы ырлардын ар бирин он тогуз жолу кайталайт.

Биз бардыгыбыз, акыйкатында, Кудайга табынабыз.

Биз бардыгыбыз, акыйкатында, Кудай алдында жүгүнөбүз

Биз бардыгыбыз, акыйкатында, Кудайга берилгенбиз

Биз бардыгыбыз, акыйкатында, Кудайды даңазалайбыз

Биз бардыгыбыз, акыйкатында, Кудайга ыразылык билдиребиз

Биз бардыгыбыз, акыйкатында, Кудайга шүгүр, сабыр кылабыз.

/ Эгерде жаназа маркум аялга окулуп жатса, окуучу: « Бул өз күнүң күнүңдүн кызы деп келип анан андан кийки сөздөр окулат» /

Бахаулла

О, Теңир, айланайын Кудайым , Сен даңктуусуң! Ылайым, Сенин, маанисин эч качан жоготпогон бийлигиңдин күчү менен кииди көкөлөтсөң, ошону Сен басынтпайсың, ошондой эле Сенин түбөлүктүүлүгүңдүн жайына кирүүнү Сен кимге ылайык көрсөң,ошону Өзүңдөн алыстатпайсың. 0, айланайын Тецирим, Сенин Өкүмчүлүгүң менен Сен кимди оюңа алсаң., ошондон Сен ырас эле аза кече-сиңби,ошондой эле,о,менинЭңсеем,Сен кимге жашырынар жай болсоң, ошону четке түртүп чыгарасыңы? Кимди көкөлөтсөң, ошону Сен төмөн таштаба же Сенин эске алууга кимге уруксат берсең, ошону уланта аласыңбы?

Сен даңктуусуң, ченемсиз даңктуусуң Ким байыркы замандан бери бардык жаратылгандардын Падышасы жана анын Баштапкы Кыймылдаткычы болсо, Ошонун өзү, Сен, андыктан кылымдар бою Сен бардык жаратылгандардын Орноштуруучусу жана Теңири болуп кала бересиң. О, кагылайын Кудайым, Сен даңктуусуң! эгерде Сенин кулдарыңды Сен Өзүңдүн ак көңүлдүүлүгүңдөн ажыратсаң, анда аларга карай ким ак көңүлдүүлүгүн көрсөтөт? Ошондой эле эгерде Сенин сүйгөндөрүңдү Сен колдоодон ажыратсаң, анда аларга жардамга ким келет?

Сен даңктуусуң, ченемсиз даңктуусуң! Сенин акыйкатыңа Сен ашыксың, андыктан Сага биз бардыгыбыз табынабыз; Сенин адилеттүүлүгүң менен Сен Келгенсиң, андыктан биз, бардыгыбыз, акыйкатында, Сен туурасында күбө өтөбүз. Сен, акыйкатында, Сен туурасында күбө өтөбүз. Сен, акыйкатында, Сенин ырайымдуулугуңда сүйкүмдүүсүң. Коркунучта Жардамчы, Өзү жаралган Сенден бөлөк Кудай жок.

Бахаулла

Ал Кудайдын өзү, көкөлөтүлгөн, ырайымдуулуктун жана жоомарттыктын Теңири!

О, айланайын Кудайым, Бардыгынан күч-кубаттуу Теңир, Сен даңктуу бол! Мен Сенини бардыгынан күч-кубаттуулугуң жана Сенин күчүң, Сенин өкүмчүлүгүң жана Сенин сүйкүмдүү камкордугуң, Сенин ак көңүлдүүлгүң жана Сенин бийлигиң, Сенин жападан жалгыз Жандыгың жана Сенин бөлүнгүс Маңызың, дүйнө тиричилигинин үстүндөгү жана анда эмне болсо, ошолордун бардыгынын үстүндөгү Сенин ыйыктыгың жана көкөлөгөндүгүң жөнүндө күбө өтөмүн.

О, менин Кудайым, Сени бекем кармап, Сенден бөлөк, бардык нерселерден менин аша кечкендигим жана Сенин жоомарттыгыңдын океанына карай, Сенин ырайыңдын асманына карай жана Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн Күндүзгү Жылдызына карай өзүмдүн жүзүмдү бургандыгымды Сен көрүп турасың.

Теңир! Мен Сенин кулуңду Сенин Ишенимиң менен Сенин үлүштөгөнүңөн жана дүйнөгө жашоону Сен кимге берсең, ошол Рухтун өзү экендигине күбө өтөмүн.

Сенин Ачылышыңдын Жарыгынын эң сонундугу менен – ал Сенин күндөрүңдө эмнеге жетишсе, ошонун бардыгын андан изги ниет менен кабыл ал, -деп Сенден сурайм. Сенин Ырайыңдын даңкынан алууга жана Сенин жагымдуулугуң менен жасалгаланууну ага ылайык көр.

О, айланайын Теңирим! Бардык жаратылгандар менен Сенин күч-кубаттуулугуң туурасында мен күбө өтөмүн жана Сенин көктөгү журтуңда, Сенин жогорудагы бейишиңде, Сенин жакындыгыңдын турагында, о, Сен, бардык адамдардын Теңири, Сага карай көкөлөтүлгөн ошол рухту четке түртпө, - деп Сага жалынамын!

О, айланайын Теңирим, кимдин же калеми, же тили баяндап берүүгө күчү келбеген Сенин көктөгү журтуңда болуп, Сенин тандалмаларың, Сенин касиеттүүлөрүң жана Сенин элчилериң менен пикир алышууга Сенин уруксат эт.

О, айланайын Теңирим! Ушул байкуш, акыйкатында, Сенин молчулугуңдун Падышачылыгына, ушул жолоочу- Сенин чектериңдеги өзүнүн үйүнө, ушул чаңкоочу – Сенин жоомарттыгыңдын көктөгү агынына умтулду. О, Теңир, Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн тоюндагы үлүштөн жана Сенин жоомарттыгыңдагы белектерден аны айырба. Сен, акыйкатында, Бардыгынан күч-кубаттуусуң, Ак көңүлсүң, Өтө жоомартсың.

О, кагылайын Кудайым! Сенин Ишенүүң Сага кайтарылган эле. Жердеги жана көктөгү Сенин ээлигиңди кучагына алуу, Сага келгендерге Сенин белектериң менен, Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн дарагынын сыйлыктары жана жемиштери менен үлөштүрүү Сенин ырайымдуулугуң жана Сенин жоомартыгыңа ылайык келет! Сенин эркиң боюнча жүзөгө ашырууга Сенин бийлигиң бар; Ырайымдуу, Бардыгынан жоомарт, Жан тартуучу, кайымдуу, Кечиримдүү, Сүйүктүү, Бардыгын жетектөөчү Сенден бөлөк, Кудай жок.

О, айланайын Теңирим, адамдарга меймандарына сый көрсөтүүгө Сен эмнени жазсаң, ал эми ким Сага карай көкөлөсө, ошол, акыйкатында, Сага жеткендигине жана Сенин Катышып отурууңа ээ болгондугуна күбө өтөмүн. Алар менен Сен ак көңүлдүүлүгүң жана жоомарттыгыңа жараша мамиле кыл! Сенин улуулугуң менен ант берем, Сенин кулдарыңдан Өзүң эмнени жазган болсоң, ошону Сенин токтотпой бере тургандыгыңды, ошондой эле Ким Сенин жоомарттыгыңдын учугунан кармап алса жана Сенин молчулугуңдун Күндүзгү Жарыгына карай көкөлөсө, ошону куру кайтарбастыгыңды накта мен билемин.

Бирдиктүү, Жападан жалгыз. Күч-кубаттуу, Бардыгын жетектөөчү, Бардыгынан жоомарт Сенден бөлөк, Кудай жок.

Бахаулла

О, айланайын Кудайым! О, Сен! Күнөөлөрдү кечирген ырыскы жөнөткөн кырсыктан арылткан Кудурет.

Акыйкатында, Сага сыйынып келме келтирген: өз денесин таштап жан учуп кеткен Маркумдардын күнөөлөрүн кечир. О, кагылайын Теңирим! Аларды күнөөдөн тазалап, алардын кайгы-капасын кубалап, Алардын караңгы түнүн жарык кыл. Алар бакыттын бейиштин бакчасына кирсин, рахым туптунук мөлтүр сууга чайка ошондо, алар эң бийик чокудан Сенин эң сонундугуңду көрүшсүн!

Абдул-Баха

О, айланайын Кудайым! О, жараткан Теңир! Мына Сенин алдында Сенин кулуң, Сенин Улуу жаратылышыңдын артыкчылыгыңа моюн сунган, Сенин бирдик дарбазаңдын алдында баш ийип жүгүнгөн, Акыйкатта Сага жана Сенин ырларыңа ынанды, Сенин сүйүүңдүн оту менен жалындады, Сенин билимдериңдин океанынын терегиңе чөктүү, Сенин желаргың мене алагды болду, Сага ишенди, Сага карай өзүнүн жүзүн бурду, Сага карай өзүнүн сыйынуулардын көкөлөттү жана Сенин кечиримиңе жана кечирим берүүңө көзү жетти. Ал ушул аасыз жашоону калтырды жана Сени менен жолугууга үмүт артып, өлбөстүктүн Падышачылыгына карай кайкып учту.

О, Теңир, анын абалын жогорулат, Сенин эң улуу ырайымдуулугуңдун чатырында аны жашыр, ага Сенин таң калтырган Бейишиңе кирүүгө уруксат бер жана сырлардын дүйнөсүндө ал жарыктын деңизинде чөгөрүлгөн болсун үчүн Сенин көкөлөтүлгөн розалуу багыңдагы анын тиричилигин түбөлүккө калтыр.

Сен, акыйкатында, Жоомартсың, Күч-кубаттуусуң, Кечиримдүү жана Сыйкорсун.

Абдул-Баха

О, Сен, кечирүүчү Теңир! Башка жандар өздөрүнүн жашоосунун күндөрүн билбестиктен өткөрүшкөн, бөлөксүнтүлүп жана ээн баш болуп калган болсо да, баары бир Сенин кечиримиңдин океанынын бирдиктүү толкуну кимде-ким күнөөлөргө чулганган болсо, ошолордун бардыгын бошотот. Сен кимди кааласаң, Сенин ишенимдүүң болот, ал эми кимдер-бирөөлөр Сен тарабынан тандалбай-күнөөлүүлөрдүн катарында саналат. Качандыр бир кезде Сен бизди Сенин адилеттүүлүгүңө жараша соттогон болсоң, биз бардыгыбыз Сенден ажыроо кызматын өтөгөн күнөөлүүлөр аталып калар элек, бирок Сен качандыр-бир кезде Сенин ырайымдуулугуңдун көрсөткөн болсоң, ар кандай күнөөкөр тазаланар жана ар кандай бөлөксүнтүлгөн дос болуп калар эле. Ошондуктан бизге Сенин кечиримиңди жана кечирим берүүңдү тартуула жана бизди Сенин ак көңүлдүүлүгүң менен жылмайт.

Сен Кечиримдүүсүң, Жарык берүүчүсүң, Бардыгынан күч-кубаттуусуң.

Абдул-Баха