Ыйык жайнада окулуучу касиеттүү жазмалар (Скрижалдар)

Скрижаль Бахаулланын жана Бабдын Ыйык жайында окулат. Аны ошодой эле Алардын жылдыгынын күндөрүндө да окулат.

Сенин эң улуу Маңызыңдан чыккандыгыңа алкоо, ошондой эле Сенин өтө нуру төгүлгөн Сулуулугуңдун жарк этишине даңк, ылайым, Сенден боло берсин, Ким Эң сонундуктун Көрүнүшүнүн өзү, Түбөлүктүүлүктүн Падышасы жана көк менен жердеги бардык жандардын Теңири болсо, ошол, о, Сен, Кудайдын өкүмчүүлүгү жана Анын үстөмдүгү, Кудайдын улуулугу жана Анын Эң сонундугу Сен аркылуу келген болучу, ошондой эле азелтеден бери Түбөлүктүү жаркыроонун Күндүзгү Жылдыздары өзүнүн нурларын көктөгү Сенин бузулгус буйругуңду жөнөтүп жатат, ошондой эле жаратылгандардын көз чөйчөгүнүн үстүндө Көрүнбөстүн сулуулугу жагылды, -деп күбө өтөмүн. Анан да Сенин Калемиңдин бир шилтеми менен “Болсун!” деген буйрук аткарылгандыгына, ошондой эле Кудайдын Касиеттүү сыры айтылгандыгына, бардык жаралгандардын жарыкка келгендигине, бардык Ачылыштадын төмөн жөнөтүлгөндүгүнө күбө өтөмүн.

Дагы Сенин Сулуулугуң аркылууу Сүйгөнүңдүн сулуулугунун ачылгандыгына, ошондой эле Сенин ажарың аркылуу Эңсегендин ажарынын жаркырагандыгына, Сенин өзүң аркылуу кимде-ким Сага, даңктын Чокусуна берилген болсо, ошолорду көкөлөтүп, ал эми динсиздерди өтө терең түпсүз туңгуюкка түшүрүп, бардык жаратылгандарга калыстык кылып жаткандыгына күбө өтөмүн.

Сени билгендердин Кудайды билгендигине, ал эми Сенин катышып отурууңа жетишкендердин Кудайдын катышып отуруусуна жетишкендигине күбө өтөмүн. Ошондуктан кимде-ким Сенин өкүмчүлүгүңдүн алдында өзүн моюн сундурса, кимде-ким Сени менен жолугушуу сыйына татыктуу болсо, жана Сенин ырайыңа ээ болсо, Кимде-ким Сенин аймагыңа барса жана Сенин тактыңдын алдына турса, ошолорго, Сага жана Сенин жышаандарыңа ишенгендерге улуу ырахат. Бирок кимде-ким Сага каршы күнөө жасаса, ошондой эле Сени четке какса, Сенин ыйык жышаандарыңды кайтарса, Сенин өкүлчүлүгүңө чыкса Сага каршы куралданып чыкса, Сенин ажарыңдын алдында текеберчилиги аткарылса, Сенин күбөлүгүңө каршы талашып чыкса, Сенин үстөмдүгүңдүн жана Сенин бийлигиңден качса, ошого, ошондой эле кимдердин ысымдары Сенин касиеттүү жазмаларыңда (скрижаларыңда), буйругуңдун манжалары менен жазылса, ошолордун катарында саналган динсиздерге азап.

О, айланайын Кудайым, жана менин Сүйгөнүм, алар мени өзүмдөн өзүм баш Тарткыдай Болуум үчүн Сенин ырайымдуулугуңдун колдорунан жана Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн касиеттүү желарысындагы Сенин назик камкордугуңан жана ушул дүйнөдөн, ылайым, мага жел соксун жана Сенин жакындыгыңдын жана Сенин катышып отурууңдун сарайына тартылышсын. Сага эмне ылайык келсе, жүзөгө ашырууга Сен эрктүүсүң. Акыйкатында, Сен бардык жандуулардан ашыкча жогорусуң.

Кудайды эске алуу жана Аны мактоо, Кудайдын даңкы жана Анын эң сонундугу, ылайым, Сенде болсун, кимде-ким Анын Сулуулугунун өзү болсо, ошол о, Сен! Жаратылгандардын каректери Сен сыяктуу ушунчалык куугунтук жегенди эч качан көрбөгүндүгүнө күбө өтөмүн. Сенин жашооңдун бардык күндөрүндө Сен кырсыктардын айлампасында чөгөрүлүп келдиң. Өткөн замандарда Сен чынжырда жана кишендерде болдуң, кээ бир учурларда Сенин душмандарыңдын кылычы Сага карай көтөрүлдү. Ошентсе да, муну тоотпой, кимде-ким Бардыгын жетектөөчү, Ашыкча акылман болсо, Ошол тарабынан Сага буйрулгандарды аткарууга Сен бардык адамдарга буйрук.

Ылайым, Менин рухум Сен башыңдан өткөргөн ошол кыйынчылыктар үчүн куткарып алуу акысы болсун. Сенин ысмың менин жана кимдердин жүздөрү Сенин ажарыңдын жарыгынын жаркырашынан шоокумданса, ошондой эле кимде-ким Сага карай сүйүүнүн урматына алар үчүн буйрулгандардын бар Дыгын аткарса, ошолордун ысымдары менен: Сени жана Сенин жараткандарыңды эмне болуп тарса, көшөгөлөрдү сыйры, ошондой эле ушул дүйнөнөгү жана келечектеги дүйнөнөнүнжакшылыктары менен мени үлүштө,-деп Кудайга сыйынам. Акыйкатыңда, Сен бардыгынан Кү-кубаттусуң, Өтө көкөлөтүлгөнсүң, Бардагынан даңктуусуң, Түбөлүк Кечиримдүүсүң, Өтө жан тартуучусуң.

О, Тенирим, айланайын Кудаыйм, Кудайлык Лотос Дарагына, ошондой эле анын жалбырактарына, чоң да кичине да, бутуктарыңа, анын бүчүрлөрүнө, анан да,сабактарына Сенин артыкчылыктуу Ысымдарың жашай турган жана ошондон Сенин өтө улуу көрүнүшүң кылымдардан кылымдарга создуккан Ак батаңдын бер. Аны тартып алууга аракет кылуучунун арамза айла-амалдарынан жана тирандыктын жер майышкан колдорунан сакта. Сен, акыйкатыңда, Бардыгынан күчтүүсүң, бардыгынан кудурктүүсүң.

О, Теңир, айланайын Кудайым,ошондой эле кимде ким сени табышса, ошол Сенин кулдарыңа жана күндөрүңө Ак батаңды бер. Сен, акыйкатыңда, ошол ак көңүлдүүлүгү чексиз, Бардыгынан жоомартсың. Түбөлүк кечиричүү, Өтө жоомарт Сенден бөлөк, башка Кудай жок.

Бахаулла

(Абдул-Баха аркылуу ачылган бул текс анын ыйык жайында окулат. Аны ошондой эле өздүк сыйынуу катарында да окууга болот.)

Абдул-Баха: «Кимде-ким бул сыйынууну моюн сунуу жана зор ынтаа менен окуса, ошол кызматчынын жүрөгүнө кубаныч жана ыраазылыкты жеткирет»; жана аны менен бетме-бет жолугушуп калгандай эле болот.

Ал бардыгынан данктуунун өзү! О, кудай, аыланайын кудайым! Моюн суна жана көз жашымды көлдөй төгө, мен өзүмдүн колдорумду сыйына көтөрөм жана акылмандардын билиминин жана кимде-ким Сени даңктаса , ошолордун бардыгынын алкоосунун үстүндө көтөрүлгөн Сенин Босогоңдун чаы менен мен өзүмдүн жүзүмдү сүртөм. Сенин ак көүлдүүлүгүңдүн көзүнөн карашы менен, Сенин дарбазаңдын жанында моюн сунган жана баш ийилген Сенин кулуңа ак көңүлдүүлүк менен кара жана аны Сенин түбөлүктүү жыргалыңдын. Океанына чөгөр.

Жараткан Тенир! Сага таң калып суктанган жана Сага жалынып- жалбарган, Сенин ушул моюн сунган жана эч нерсеге арзыбаган кулуң, Сага ишенген, Сага карай жалындуу сыйынууларды айткан , Сенин колдоруңду туткуну,сенин Ажарыңдын алдында көз жашыңды көлдөтүп суранам:

О, Тенирим, айланайын Кудайым! Сенин сүйгөнүң мен, кызмат кылгыдай болсун үчү, Сенин жыргалыңды мага жөнөт , менин сага кызмат кылуумда мага күч бер, Сенин касиеттүүлүгүңдүн алдыңда табынуунун жарыгы менен менин маңды шоокумдант. Сенин дарбазаңдын көккө чыга беришиңдеги ар кандай өз керт ба шынын пайдасына умтулуучулука жулкунбоого жана Сенин касиеттүү чектериңден тышкары баардык нерселерден баш тартууга мага жардам бер. Теңир! Керт башынын камын ойлобоочулуктун чөйчөүнөн ичүүн мага бер; анын көйнөгүн мага кийгиз жана анын океанына мени чөктүр. Мени Сенин сүйгөндөрүңдүн чыйыр жолуңдагы чаң сыйяктуу кыл жана, о, Даңктын жана Жогорудагылардын Теңир, Сенин жолуңда Сенин тандамаларыңдын жолдоочулугу мага уруксат бер!

Сенин кулуң ушул сыйынуу менен таң шоокумдагы, кээде түндөсү Сага карай кайрылат. О, Теңир, анын жүрөгүнүн эңсөөсүн аткар! Анын жүрөгүн жарык кыл, көкүрөгүн кубанычка толтур, ал Сенин Ишиңе жана Сенин кулдарыңа кызмат кыла алгыдай болсун үчүн анын жарыгын жандыр, - деген сөздөр менен Сага карай жалынат.

Сен Берешенсиң, кайрымдуусуң, Бардыгынан жоомартсың, Мээримдүүсүң, Ак көңүлсүң, Боорукерсиң.

Абдул-Баха