Коргоо

О, Теңир, жараткан Кудайым! Ылайым, Сенин ысмың даңктана берсин! Ким аркылуу Саат какса, Сенин ысмың менен Сага карай жалынам, Кайрадан жаралуу да келди, коркунуч да, калтыроо да, кимде-ким асманда маңыз болсо, жана кимде ким жерде маңыз болсо, ошолордун бардыгын курчап алды: кимдер Сага карай кайрылса жана Сенин Ишиңе жардам берсе, ошол Сенин кызматчылардын жүрөктөрүн эмне кубанычка белесе, ошол Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн асманынан жана. Сенин жоошуган жан тартуучулугуң дүн булуттарына тек.

О, Теңирим, өзүңдүн кызматчыларыңды шаан-шөкөттүү кыялдарын жана курулай элестөөлөрдүн жебелеринен сакта жана аларга Сенин ак көңүдүүлүгүңдүн тереңинен Сенин билимиңдин улуу сууларынан бир ууртам бер.

Сен, акыйкатында, Бардыгынан күч-кубаттуусуң, жогорусуң, Түбөлүк кечиримдүүсүң, Ашыкча жоомартсың.

Бахаулла

О, Кудай, о Кудай! Сенин сүйүүңдүн учугунан ишенимдүү кармап, мен өз үйүмдөн чыктым, ошондой эле Сенин камкордугуңа Жана Сенин коргоңо мен өзүмдү баш-отум менен тапшырдым. Сен өзүңдүн сүйгөндөрүңдү адашкандардан жана бузулгандардан, ар кандай зордук-зомбулуктарды жаратып жаткандардан, Сенден алыста адашкан ар кандай кара санатайлардан коркунучсуз калган Сенин күч кубатың менен Сага: өзүңдүн ак көңүлдүлүгүң жана жыргалың менен мени сакта, деп сыйынам. Сенин кҮч кубатың жана Сенин күчүң менен мага үйүмө кайтууга уруксаат эт.

Акыйкатында, Сен Бардыгынан күч-кубаттусуң, коркунучта Жардамчысың, өзү жыргалсың.

О, Теңирим, мага жана кимде- ким Сага ишенсе, ошолорго Эне-китепте көрсөтҮлгөндөй Сенин пикириңде биз үчүн эң жакшыраагын аныкта, анткени бардык нерселер үчүн аныкталган чараларды Сен өзүңдө кармап турасың.

Сенин жакшылык белектериң кимде-ким Сага карай сүйүү менен каныкса, ошолорго үзгүлтүксүз төгүлүдө, ошондой эле Сенин көктөгү ак көңүлдүүлүгүң таң калтырган белгилери менен, кимде-ким Сенин кереметтүү бирдигиңди тааныса, ошолорго көбүрөөк басымдуулук кылат. Сен биз үчүн эмнени Гана даярдабагын биз Сенин камкордугуңа бардыгын тапшырабыз, ошондой эле Сенин билимиңде жакшылыктардын эмнеси болсо, бардыгын бизге төмөн жөнөтүүңдү Сенден жалынып сурайбыз.

О. Теңирим, ошол Сенин бардык карамагыңдагы айырмалаган бардык ар кандай балаадан мени корго, анткени Сендегидейден бөлөк бөлөк күч кубат да, кҮч да жок, Сенин катышып отурганыңдай бөлөк салтанат болбойт, андыдыктан сага Гана буйрйк кылууга туура келет. Кдай эмнени Гана кааласа, болот, ал эми Ал эмнени каалабаса, ал болбойт.

Кудайдагы, өтө жогорку, өтө күч кубаттуулуктан бөлөк күч- кубат да, күч да жок.

О, Кудай, Сен даңктуу бол! Баарынан мурда Ким болгон, бардыгынан кийин Ким болот жана ар кандай нерсе өткөн кезде Ким калат, Сен-Кудай.

Бардыгын жана бардыгынан көбүүрөөк Ким билет, Сен –Кудай. Бардыгына карай Ким ак көңҮл, бардыгына Ким калыстык кылат жана бардык жандууну Ким өзҮнҮн көз карашы менен кучагына алат, Сег-Кудай. Сен-менин Кудай Теңиримсиң, менин абалым туурасында Сен билесиң, Сен менин тышкы маңызым кандай болсо, ичимди да так ошондой билесиң.

Өзүңдүн кечиримиңди мага жана Сенин Чакырыгыңа кимдер жооп кайтарса, ошол динчилдерге белек эт. Кимде-ким мага кырсыктарды алып келүүнү же мага жамандыгын тийгизинүү кааласа, алардын жамандыктарынан менин ишенимдүү көрөгөчҮм бол. Акыйкатында, Сен бардык жандардын Теңирисиң. Сен ар кандай нерсени бөлҮштҮрө аласың; андыктан Сенсиз эчким жашай албайт.

О, Теңңир, Сен тарабынан эмне жаратылган же жаратылаар болсо, бардык жакшы нерселерди менин таалайыма жаз, ошондой эле Сен тарабынан жашоого карай эмне чакырылса же чакырыла турган болсо, ошолордун бардыгынын арасынан ошол Сага жек көрҮнгөн бардык ар кандай балаадан мени сакта. Акыйкат, Сенин карамагың бардык жандарды камтыйт. Сага алкоо! Акыйкатында, Сенден бөлөк, Кудай жок, андыктан көктө болобу, же жерде болобу, алардын аралыгында болобу. Эч нерсе эч качан Сенин эркиңди аткарууга жотоо боло албайт. Акыйкатында, Сен бардык жандардын үстүнөн өкүмчүлүк кыласың. О, менин Кудайым, Ким Сенин ырайымдуулугуңдан жана ырайыңдан эмнени издесе, ошол Сенин Жаныңдан, көкөлөтүлгөн Маңыздан ошончолук алыс. Ар ким Сенин белектериңдин жана Сенин камкордугуңдун күбөлүгүн келтиринүү Сенден жалынып суранышса, ошолор Сенин чектен тышкары даңкыңдан ошончолук алыс. Кимдир-бирөөлөрдүн жаны Сенин ак көңүлдүү кудуретиңдин жана назик камкордугуңдун пайда болушу туурасында Сенден жалынып сурагыдай болсун үчүн, ошондой эле кимдир-бирөө Сенин ак батаңдын төгүлүшү туурасында жана Сенин кудайлык белектериң жана ак көңүлдүүлүктөрүң туурасында өтүнгүдөй болсун үчүн Сен өтө эле жогорудасың. Ким өтө көп белектер менен энчиленген болсо, ошол Сенин Көктөү Жана жердеги дүйнөндө кандардыр –бир жаратылууларга эмне таандык болсо, ошолордун бардыгынын үстүндө Сен ченемсиз жогору көтөрүгөнсүң

О, менин Кудайым, менин жаным денемди таштап кетерден мурда, мага Сенин ырайыңа, мейли, ал мага, а түгүл күкүмдөйдөн да кичирээк болгон аралыктагы көз ирмемге тартууланса да, аралаша жүрүүгө уруксат бер деп Сага сыйыңар элем. Анткени, эгерде менен жаным ошол, Сен мага ыраазы болгон кездеги көз ирмемде, денемди таштап кетсе , мен корку жана тынчсыздануулардан арылган болор элем; бирок эгерде эле менин жаным мен бардык жакшылык иштерди орундаткан болсом жана бардык сый- урматка жана атак-даңкка жетишкен болсом деле Сенин нааразылыгыңа ылайык эмгек жасагандай болуп көрҮнгөн кезде, ошондой мезгилде таштап кетсе, анда эч нерсе мени жогору көтөрө албайт.

Ошондуктан мен Сага, о, менин Кудайым, мени асманга -өзүңө карай чакырган жана мени -өзүңдүн ыйык катышып отурууңда алдыңа келип турууга буйурган кезде Сенин ырайыңды мага ак көңүүлдүлүк менен төмөн Жиберүүңдү Сенден чын дилимден жалыңып суранам, анткени Сенин дүйнөң-дүң тургундары үчүн ченемсиз жоомариттыктын Сен түбөлүктүү Кудайы жана кимде-ким Сенин Бардыгынынан күч-кубаттулугуңдун жогорку чектерин-де мекендеген болсо, бардыгы үчүн эң сонун белектердин Теңири болуп келгенсиң.

Баб

О,айланайын Кудайым! Сенин ишенимдүү кызматчыларыңды менместнтчүүлүктүн жана өтө кумардануучулуктун жамандыгынан жашыр. Сенин назик камкордугуңдун кыраакы көзү менен аларды ар кандай кекчилдиктен көрө албастыктан жана ичи тардыктан сакта, аларга Сенин көзөмөлүңдөгү күч жеткис чебиңден баш паанек бер, ошондой эле шеек саноонун жебелерин тоотпогондой, алар Сенин даңктуу жышаандарыңдын көрүнүштөрүнөн болуп калсын; алардын жүздөрүн Сенин Кудайлык Бирдигиңдин Таңынын Жаркыраган нурлары менен жарк эттир, алардын жүрөктөрүн Сенин ыйык Падышачылыгың дан келтирилген ырлар менен кубант, алардын ичи – коюндарын Сенин Даңкыңдын Имаратынан төмөн тҮшкөн бардыгын кыйратуучу күч менен бекемде. Сен бардыгынан жоомартсың, Коргоочусуң, Бардыгынан күч-кубаттуусуң, Берекелүүсүң !

Абдул-Баха

О. Теңирим ! Адамдардын азап Чегүүлөрдүн жана кырсык чалуулардын кучагына калгандыгы, алар ар тараптан кыйынчылыктар жана бактысыздыктар менен кысымга алынганы сага белгилҮҮ. Адамды ар кандай кырсыктар тооруп алды, ошондой эле аны ар кандай оор каатчылык жылаандын чакканы сыяктуу анын ызасын келтирет. Ал үчүн Сенин канатыңдын алдында сактоочу, колдоочу, коргоочу жана багуусуна алуучу сыяктуулардан бөлөк жашынар жай да, баш паанек кылуучу жер да жок.

О, Сен, Кимде – Ким ак көңүл болсо, Ошол! О, Менин Теңирим! Сенин сатагычың мен ок өтпөсүм, Сенин колдочулугуң-менин калканым,Сенин бирдигиңдин дарбазасы алдындагы моюн сунууну –менин коргоочум жана Сенин багууң, ошондой эле жактоочулугуңду-менин сепилим жана менин түнөгүм кыл. Мени менменсинүүчүлүктүн жана кумарлануунун азгырыгынан сакта. Жана ар кандай кеселден, оор кҮнөөдөн, кыйынчылыктан жана бөөдө кырсыктан кору.

Сен, акыйкатында, Колдоочусуң, Коргоочусуң, Сактоочусуң, Жакшылыктарды Берүүчүсүң, ошондой эле Сен, түпкүлүгү, Эң ырайымдуулардын ичинен Эң ак көңүлдүүсүсүң.

Абдул-Баха