Кудайдан келген алдын...

Кудайдан келген алдын ал чийилип коюлган касиеттүү Жадыбалдардан алынган ишенимдерди таркатуу туурасында Кемелер.

О, Сен, Тендеши жок Кудай! О, Сен, Падышачылыктын Теңири! Ушул жандар-Сенин көктөгү кошуундардың. Аларга жардам бер, ар бирин миңдеген жоокерлердей болуп, Аллатааланын рухий жоокерлери менен бирдикте, Кудайдын сүйүүсүнүн жана окуусунун жардамы аркылуу өлкөлөрдүн баарын жеңип алышсын, аларга жеңиш тартуула.

О, Кудай! Аларга чөлдөрдө жана Токойлордо, өрөөндөрдө жана тоолордо, талааларда жана деңиздерде колдоочу жана таяныч бол: алар Падышачылыктын күчү жана Ыйык Рухтун деми менен өздөрүнүн ураанын чакырууга аларга ишенимдүү бол.

Акыйкатында, Сен Бардыгынан өкүмдүүсүң, Күчтүүсүң жана Күч-кубаттуусуң, Сен Акылмансың, Назар салуучусуң жана Баамчылсың.

Абдул-Баха.

/Сыйынуу Кошмо Штаттарындагы жана Канададагы бахаилер үчүн ачылган/

Кимдер-ким кандайдыр-бир жерге Ишенимди окутуу үчүн жөнөсө, бөтөн жерлерди кыдырып жүргөн мезгилде ушул келмени күндө да жана түндө да, окугудай болсун:

О, Кудай, айланайын Кудайым! Көрүп турасың кантип мен өзүмдүн сүйүүм менен Сенин Абха Падышачылыгыңа жетүүгө умтулуп айкандыгымды ; Сени сүйүүңдүн отуна күйүп, адамзат дүйнөсүнө жетүүгө- Сенин Падышачылыгыңдын кабарчысы ушул кеңири жана учу-кыйра жок өлкөлөрдө сенден башкалардын баарынан баш тарткан, Сага гана ишенген эс алууну жана жайлуулукту унуткан, өзүнүнөн алыста жүргөн, ушул аймактага жалоочу, бир жактан келген жер менен жер болгон. Сенин бийик босогоңдун алдында кулдук урган, Сенин эң жогорку бийлигиңден баш ийген түн болобу же күүчүн болобу Сага сыйынган мен. Жер жүзүнүн чыгыш жагында, батышына сенин окууңду жаратууга жана Сенин өзүңдү мактоого жардам бер.

О, Теңир! Менин билимди бекенде ошондо баарлык күчүм менен кызмат кылууга мага ылайык көр, анан да, ушул аймактарда жалгыз жана жардамсыз мени калтырба.

О, Теңир! Менин жалгызчылыгымда Сен мени менен чогу бол жана ушул мага чочун жайда жер кыдырып жүргөндө менин жандоочум бол.

Чындыгында, Сен ар кимди, кимге эмнени кааласаң,Сага эмне ылайык келсе, ошону Сен колдоого аласың, ошентип, акыйкатьңда, Сен Бардыгынан К уч-ку баттуу суң , Бардыгынан күчт үүсүң.

Абдул-Баха.

/Сыйынуу Кошмо Штаттардагы жана Канададагы бахаилер учун ачылган/

О, Кудай! О, Кудайым! Бардык өлкөлөрдү кара караңгылык кандайча каптады, кантип алар талаш-тартыштардын өртүндө алоолонууда, согуш оту менен кандай кыргын жалыны Чыгыш менен Батышты кучагына алды, көрүп турасың. Кан төгүлүүдө, өлгөндөрдүн денеси жерди каптады, салгылашуу талаларында калды

О теңир! Ушул түшүнбөгөндөрдү ая жана аларга ырайымдуулук жана кечиримдүү көз менен кара. Асман мейкинин жапкан түнөргөн булуттар чачырасын үчүн, ушул түнөргөн караңгылык тарап жана бардык өлкөлөр тынчтыктын эң сонун жарыгы менен жаркылдасын үчүн ушул отту өчүр.

О, Теңир! Аларды жек көрүүчүлүктүн жана душмандыктын айлампасынан куткар, аларды ушул өткөрбөс караңчылыктан чыгар. Алардын жүрөктөрүн бириктир жана алардын көздөрүн тынчтыктын жана ынтымактын жарыгы менен жаркырат. Аларды согуштун жана кан төгүүнүн түпсүз туңгуюгунан сууруп ал жана аларды адашуунун караңгылыгынан бошот. Алардын көздөрүнө көшөгөнү жул жана алардын жүрөктөрүн жетекчиликтин жарыгы менен жарык кыл.Алар менен Сенин адилеттүүлүгүң боюнча эмес жана андан эң эле куч-кубаттуулар да калчылдшкан Сенин каарьң боюнча эмес, а Сенин ак көңүлдүүлүгүң жана ырайымдуулугуң боюнча мамиле жаса.

О, Теңир! Согуш алигиче улантылууда. Кырсыктар жана тынчсыздануулар улам өсүүдө. ошондой эле ар кандай гулдөгөн жерлер ээн талаага айланууда.

О,Тедир! Акыйкатында,оордук адамдардын жүрөктөрүнө жүктөлдү, андыктан жана дүйнөлөргө доо кетти. Ушул бечера жандарды ая жана аларга өздөрүнүн эңсөөлөрүнүн чегине чейин жетүүгө бербе.

О, Теңир! Кимдин жүзү кудуреттин нурлада менен жаркыраса, кимдер сени эске алышса жнла адамдардын арасындагы Сенин касиеттүүлүгүңдүн жыпар жытын таркатса, ошол жоошуган жана баш ийген жандарды Сенин өлкөлөрүңө келтир.

О, Теңир! Алардын бүлчүгүн чыңда, алардын белин бек буу жана алардын жүрөктөрүн Сенин эң улуу сүйүңдүн – жышаандары мене алоолонт.

О, Теңир! Акыйкатында, алар алсыз, ал эми Сен болсо-аласың жана бийик ээсисин алар жардамсыз, а Сен болсо –Жардам берүүчүсүң жана Ырайымдуусуң.

О,Теңир! Кыжыры кайноонун океаны жазданууда,ошондон эле ушул бороондор бардык аймакты кучагына алган Сенин чексиз ак көңүлдүүлүгүң аркылуу гана басылат.

О,Теңир! Акыйкатыңда, адамдар кумарлардын айлампасына калышты, андыктан аларды Сенин чексиз жоомарттыгыңдан белек эч нерсе сактап кала албайт.

О,Теңир! Бузуку кумарлардын караңгылыгын тарат жана жакынкы мезгилде ал аркылуу бардык желкелер жарык боло турган Сенин сүйүүңдүн жарыгы менен адамдардын жүрөктөрүн жаркырат. Сенин сүйгөндөрүңдүн ичинен өздөрүнүн өлкөлөрүн таштап,үй-бүлө жана балдарын калтырып жана Сенин Жыпар жытыңды таркаткыдай жана Сенин окууңду жарыялагыдай болуу үчүн Сенин Сулуулугуңа карай сүйүүнүн урматына бетен аймактар боюнча жер кесип кетишкендерди ыраста. Алардын жалгыздыгында алардын жылдыздыгында алардын жондоочусу, бөтөн жерде жардамчысы, кырсык чалганда сооротуучу, азаптардан арылтуучу бол. Алар үчүн Чаңкоосун кандыруучу жан сергитүүчү суусундук, ооруларынан сакайткан айыктыруучу дары куйкалаган ысыктан сактаган алардын жүрөктөрүнүн мүрөк суусу бол.

Акыйкатында, Сен өтө жоомартсың, ашыкча көп жыргалдын Теңирисиң, ошондой эле Сен,акыйкатында,Жан тартуучусуң жана Ырайымдуусуң

Абдул-Баха.

/Бул сыйынуу күндөлүк окуу үчүн окутуучуларга жана досторгоберилген./

О, сүүктүү Теңир! Сага алкоо, анткени Сен бизге туз жолду көрсөттүң, падышачылыктын дарбазасын ачтың Жашоонун Күнү аркылуу Өзүңдү күрсүттүң. С ок у р л ар г а Сен кжарык тартууладың , дүлөйлөргө угууну бердиң, өлүктөрдү тирилттиң, жакырларга жан тарттың, адашкандарга сен жол көрсөттүң; кимдердин эриндери, кургапкалса, ошолорду булактын башатына карай жетелеп чыгардың; чаңкаган балыкка акыйкат океанына жетүүгө уруксат бердиң, ошондой эле Сен адашкан куштарды ырайымдуулуктун розалуу бакчасына чакыпдың. 0, бардыгынан куч-кубаттуу! Биз Сенин бечара кулдарыңбыз, биз сенден бөлүнүп калганбыз эми сен биз менен чогуу блолушуңа куса болуудабыз, биз сенин булагыңдын чаңкоодобуз, биз сыркоолоп сенин айыктырышыңды күтүп жатабыз. Бардык жандар: «0, Кудай, бизди түз жол менен жетеле» деп үн салышкандай болсун үчүн Сенин жыпар жытыңды таркатуудан бөлөк башка максатка жана үмүткеө ээ болбой, биз Сенин жолуң боюнча кадам таштайбыз. Ылайым, алардын көздөрү ачылсын жана жарыкты көрүшсүн, ошондой эле, ылайым, алар түшүнбөстүктүн карангылыгынан азат алышсын. Ылаыйм, алар Сенин жетекчилигиңди чырагы нын тегерегине чогулушсун.Куру калгандардын ар бири ылайым өзүнүн үлүшүн алсын.Ажырап калган ар ким,ылайым,Сенин сырларыңа аралашсын.

0,Бардыгынан куч-кубаттуу! Бизге ырайымдуулуктун көзү менен кара. Бизге көктөгү жардамды бер. Биз Сага кызмат кылууда жардам алгыдай, ошентип,жылтылдаган жылдыздар сыяктуу Сенин жетекчилигиңдин жарыгы менен ошол аймактарда жаркырап тургудай болуу үчүн Ыйык Рухуңдун деминен бизге тартуула.

Акыйкатыңда сен башкаручусуң, Күч –кубаттуусуң , Акылмансың жана Баамчылсың.

Абдул-Баха.

/Сыйынуу түндүк-чыгыш штаттардын бахаилери үчүн ачылган/

(Кудайлык жыпар жыттарды таркатуучудар ар күн сайын ушул сыйынууну айткыдай болушсун);

О, Теңир, айланайын Кудайым! Сен мени сенин Падышалыгыңдын жолуна жетелеп чыгаргандыгын, үчүн ошол түз жана узунунан кеткен жол менен кадам шилтөөгө мага уруксат бергендигиң үчүн, Сенин эң сонун жарыгыңдын жайбаракат таралышы менен менин карегимди жарык кылгандыгың үчүн, менин угумумду сырлардын дүйнөсүнүн касиеттүү куштарынын сайрашына карай бургандыгың жана менин жүрөгүмдү такыбалардын арасындагы Сенин сүйүүң менен өзүңө тарткандыгың үчүн Сага ыраазылык билдиремин.

О, Теңир! Мен элдердин арасында Сенин Ысмыңдын урматына чакыргыдай жана адамдардын арасында; Сенин Падышачылыгыңдын келгени туурасындагы кубанычтуу кабарды жарыялагыдай болуу үчүн мени Ыйык Рухуң менен колдо.

О, Теңир! Мен алсызмын , андай болгон соң, мени Сенин күч-кубатың менен чыңда.Менин тилим так эмес, андай болгон соң, Сени, эске алууга жана мактоого мага уруксат эт. Мен жалгызмын, андай болсо соң, мага ызат көрсөт жана Сенин Падышачылыгыңа мени киргиз, Мен алысмын, мага Сенин ырайымдуулугуңдун босогосуна карай жакындоого мумкүнчүлүк бер. О, Теңир! Мени жаркыраган жылдыз кыл жана жемиштери менен саймаланган жана өзүнүн бутактары менен ошол аймакты жашырган ак баталуу дарак кыл. Акыйкатыңда, Сен Күчтүүсүң, Күчкубаттуусуң, Тоскоолдукту билбегенсиң.

Абдул-Баха.

/ Сыйынуу борбордук штаттардагы бахаилер үчүн ачылган/