Кыйынчылыктар жана сыноолор

Кимдин сыноолору, Сага эмне жакын болсо, ошолор үчүн айыктырар каражаттын маңызы. Кимдин кылычы-ким Сени сүйсө, ошолордун бардыгынын казуу эңсөөсү, Кимдин жебеси-Сага куса болгондордун жүрөктөрүнүн эң кымбат каалоосу, Кимдин буйругу-Сенин акыйкатыңды тааный тургандардын жападан жалгыз үмүтү болсо,ошол,о,Сен! Менин Кудайлык шириндигиң менен жана Сенин ажарыңдын даңкынын улуулугу менен: Сага карай жакындоого бизге эмне уруксат берсе, ошону Сенин тоолук тургундарыңдан бизге төмөн жөнөт, - деп Сага сыйынам. О, айланайын Кудайым, Сенин Ишиңде биздин тамандарыбызды чыңда, биздин жүрөктөрүбүздү Сенин билимиңдин жаркырашы менен агарт жана Сенин ысымдарыңдын жарыгы менен биздин жан дңйнүбңздү жаркылдат.

Бахаулла

0, Теңир, айланайын Кудайым, Сага даңк! Ар кандай баамчыл адам Сенин үстөмдүгүңдү жана Сенин өкүмчүлүгүңдү тутунушат,ошондой эле ар кандай көрөр көз Сенин улуулугуңдун жогорулугун жана Сени күч-кубатыңдын багындыруучу күчүн ажырата билет. Сыноолордун шамалы ким Сага карай жакындыкты, Сенин даңкыңдын асман мейкинине карай өзүнүн жүзүн бурууну ылайык көрсө, ошолорго жолтоо болууга алсыз,ошондой эле азгырыктардын бороону,ким Сага,Сенин сарайыңа жетүүгө баш-оту менен берилген болсо,ошолорго тоскоолдук кыла албайт.

Ырас, Сага карай сүйүүнүн чырагы алардын жүрөктөрүндө алсолонуу-да, ошондой эле Сенин назиктигиңдин жарыгы алардын көкүрөктөрүндө болбулдапп жанууда! Кырсыктар, аларды Сенин Ишиңден алыстатуу күчүңдө эмес ошондой эле тагдырдын оомалуу-төкмөлүүлүгү аларды Сен каалагандан бурулууга мажбур кыла албайт.

0, айланайын Кудайым, алар учун жана кимдердин жүрөктөрү Сени менен ажырашуусунда азап тартса, ошол үшкүрүүлөр үчүн: аларды Сенин душ-мандарыдңдын каарынан сакта жана алардын жан дүйнөлөрүн, кимдерди кор-кунуч кучагына ала албаса жана кимдер азапка дуушар болбогон болсо, ошол Сенин сүйгөндөрөң үчүн Сен эмнени багыштаган болсоң,ошолор менен азыктандыр.

Бахаулла

0, кагылайын Кудайым,ь мага ар тараптан азаптардын жабылгандыгы бүтүндүй толугу менен Сага белгилүү жана Сенден белек,эч ким аларды кубалоого жана жеңил чыгууга күчү келбейт. Сага карай менин сүйүүмдун аркасында мен-акыйкатында-бактысыздык адамды жүдөтсүн үчүн, эгерде эле Сен анын абалын Сенин асмандагы Бейишке көкөлөтүү жана бул дүйнөнүн убаракерчилигине карай ийилбегидей болсун үчүн Сенин бардыгын жөңүүчү күчүң менен аны коргоп, ушул жердеги турмушта анын жүрөгүн чыңдоо ниетинде болбосоң, Сен эч качан ага жол бербейсиң. Акыйкатында, ар кандай шарттарда, көктө жана жерде эмне болсо, бардыгын ээлөөдөн мурда мен жакшысы Сени -эске алууну бөпөлөй тургандыгым Сага белгилүү.

0, айланаыйн Кудайым, Сага башымды ийүүдө жана Сага болгон суйүүдө менин жүрөгүмдү чында жана Сенин душмандарыңдын тобунан тышкары калууга мени ылайык көр.Акыйкатыңда,Сенден белек, мен эч нерсеге умтулбайм, Сенин ак көңүлдүүлүгүңдөн бөлөк,эч нерсени каалабайм,ошондой эле Сенин адилеттүүлүгүңдөн белек, эч нерсени кабыл албайм,-деш,Сенин даңкың менен ант берем. Мени жана Сен кимди сүйсөң,ошолорду,эгерде Сенин эркине туура келсе, кечир, деп Сага сыйынам. Акыйкатында, Сен Бардыгынан күч-кубаттууң, Бардыгынан жоомартсыд.

0, көк менен жердин Теңири,бардык адамдардын алкоосунда Сен чексиз көкөлөдүң; андыктан, ылайым, Сенин ишенимдүү кулдарыңа тынчтык боло берсин, ал эми Кудай, бардык дүйнөлөрдүн Теңири, ылайым, даңктала берсин.

Баб