Адамзат

Кимге табынсам жана Кимди аздектесем, ошол, менин Кудайым! Сенин бирдигиң жана Сенин жалгыз жашагандыгың жөнүндө мен күбө өтөмүн жана өткөндө кандай болсо, учурда да, дал ошондой Сенин белектериңди тааныймын. Сен-Бардыгынан жоомартсың, Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн көнөктөгөн жамгыры жогоруда жана төмөндө бирдей жаады, Сенин жакшылык тилеген шаниң тил алчаактар жана баш ийбестерге айтылды.

О, ак көңүлдҮүлҮктүн Кудайы, ак көңүлдүүлүктүн бардык маңызы Анын эшиги алдында жүгүнүштү, Анын Ишинин сыйынуу үйү анын өтө касиеттүү рухунда ырайымдуулук менен курчалды.- Сенин эселтеден берки түбөлүктүү жыргалыңа карай жалынып, Сен тиричилик дүйнөсүнүн бардык көрүнүштөрүнүн Үстүнөн ак көңүлдүүлүк кылган жана Сенин күндөрүңдө Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн төгүлүшүнөн ажыратпаган соң, Сенин учурдагы ырайыңды талап кылып биз Сага сыйынабыз.

Биз бардыгыбыз бечера жана байкушпуз, Сен, акыйкатында, Бардыгына ээлик кылуучусуң, Бардыгын багындыруучусуң, Бардыгынан күч-кубаттуусуң.

Бахаулла

О, Кудай, айланайын Кудайым! Сенин жыргалың мага кайрат берди, ал эми Сенин адилеттүүлүгүң менин жүрөгүмдү түшүрдү, кутумду учурду. Кимге Сен Өзүңдүн жыргалыңды бөлүштүрүп берсең, ошол, ошондой эле ким Сенин адилеттүүлүгүңдү башынан кечирип, ошол азап тартса, ал бактылуу.

Теңир! Мен Сенин адилеттүүлүгүңдөн кечтим жана Сенин жыргалыңды издеп жатам, мен өзүмдүн жүзүмдү Сенин каарыңдан ала качтым жана Сенин кечиримиң жөнүндө сыйынам. Мен Сенин күчүң менен, Сенин өкүмчүлүгүң менен, Сенин даңкың жана Сенин ырайың менен: бардык жандар Сенин колуң менен жасагандарды келтире, Сенин күч-кубатыңдын сырларын ача жана Сенин билимдериңдин жарыгын келтире алгыдай болсун үчүн Сенин билимдериңдин жарыгы менен адамзатка шоокумуңду чач-, деп Сага жалбарам.

Ким бардык жаратылгандарды жарыкка келүүгө буйруса жана аны Сенин камкордугуң жана Сенин кудуретиң менен шоокумдантса, Ошол Сен.

Сен бардыгынан жоомартсың, Ажарлуусуң.

Бахаулла

О, Теңир! Жер жүзүндөгү бардык адамдарга, жаратылгандын бирөөсү да; Сенин ырайыңдын чектеринин сыртында калбагыдай болсун үчүн, Сенин Ишенимиңдин Бейиш Багына жетип алууга уруксат бер.

Байыркы замандардан бери Сен эмнени эңсесең, ошону Сен жарата алдың, ошондой эле Өзүңдүн каалоң боюнча бардыгынан өтүп кеттиң.

Баб

О, жакшы ниеттүү жараткан! Сен бардык адамзатты бир тамырдан чыгардың. Сен бардыгын бирдиктүү бир үй-бүлөгө таандык экендигин аныктадың. Сен барда Сенин бардык кулдарыңдын негизи өзүңүкү, бүтүндөй адамзат тукуму Сенин Башпаанаңдан баш калкалар жай табышты, бардыгы Сенин Жоомарт Жайыл дасторхонуңа чогулушту, ошондой эле бардыгы Сенин Кудуреттүү Жарыгыңдын шоокумуна бөлөнүштү.

О, Кудай! Сен бардыгына мээримдүүсүң, Сен бардыгына кайрымдуусуң, бардыгын кымтылайсың, бардыгына өмүр тартуулайсың. Бардыгына Сен талант жана жөндөм Үлөштүрдү, ошондой эле бардыгы Сенин Ырайымдуулугуңдун океанына чөгөрүлүштү.

О, жакшылыктуу Теңир! Бардык элди бириктир, Ылайым бүткүл жер жүзү-бүткүл элдин бир Үйүндөй болуп, элдер бирин-бири бир үй-бүлөдөгүдөй санашсын бардый диндер макулдукка келип, бир динге бириксин да бардык элдер бир элге кошулсун, Ылайым, алар бирге эң сонун ынтымакта жашашсын.

О, Кудай! Элдердин биримдигинин туусун көкөлөт.

О, Кудай! Улуу тынчтыкты орнот!

О, Кудай, бардык жүрөктөрдү бирге байла.

О, Кудай, о, ак көңүлдүү Ата! Биздин жүрөктөрүбүздү Сенин сүйүүңдүн жыпар жыты менен кубант! Биздин көздөрүбүздү Сенин жетекчилигиңдин жарыгы менен шоокумдант! Биздин кулагыбызды Сенин Сөзүңдүн музыкасы менен жыргат жана биздин бардыгыбызды өзүң өндүргөндөрдүн маанегине калкала.

Сен кудуреттүүсүң жана кубаттуусуң, Сен күнөөлөрдү кечиресиң; адамдар жеткилбеген болсо, Сен көүүлгө албайсың.

Абдул-Баха

О, жакшылыктуу Теңир! О, Ким жоомарт жана Жан тартуучу болсо, ошол Сен! Биз Сенин босогоңдун кулдары Сенин ак Көңүлдүүлүгүңдүн көлөкөсү алдында чогулдук. Сенин Өндүргөнүңдүн Күнү бардыгынын Үстүнөн жаркырап турат, ошондой эле Сенин ырайымдуулугуңдун булуту бардыгына төгүлүүдө.Сенин белектериң бардыгын кучагына алат, Сенин Кудуретиң бардыгын чыңдайт, Сенин колдоочулугуң бардыгын шыктандырат, Сенин жакшылык тилөөчүлүгүңдүн нурлары бардыгын шоокумдантат.

О, Теңир! Бизди Сенин аягы Үзүлбөгөн белектериң менен Үлүштө, ошондой эле, ылайым, Сенин жетекчлигиңдин жарыгы жаркырай берсин. Көздөрдү жарык кыл, жан дүйнөнү кубант жана жүрөктү рух менен демдент.

Аларга түбөлүктүү өмүрдү тартуула. Сенин билимдериңдин дарбазасын ач, ошондой эле, ылайым, ишенимдин жарыгы жаркылдасын. Сенин жоомарттыгыңдын көлөкөсүнүн алдында бардык адамдарды чогулт жана алар күндүн нурларына бир океандын толкундарына, бир дарактын жемиштерине окшоштурулгандай болсун үчүн аларды бирдикке карай алып кел. Ылайым, алар бир агындан ичишсин. Ылайым, бир желаргыдан сергисин. Ылайым, жарыктын жана жашоонун бир башатынан жарык алышсын.

Сен Сыйкорсуң, Ырайымдуусуң, Бардыгынан күч-кубаттуусуң.

Абдул-Баха

Кудайдын бардык достору… алардын салымы кандай гана жумуну болбосун, бардык мүмкүн болгон жоомарттык менен садага берүүгө тийиш. Кудай жандууга анын алынан ашкан түйшүктү тарттырбайт. Садага бардык борборлордон жана бардык динчилерден келип түшүүгө тийиш.… О, Кудайдын Достору! Ушул садагалар Үчүн сыйлык силердин айыл чарбаңар, силердин өнөр жайыңар жана силердин соодаңар көп эсе өсүм менен,ырыскылуу белектер менен жана жоомарттыктар менен ак бата бериле тургандыгына ишенимдүү болгула. Ким бир ырыскылуу иш кылса, ал он эсе сыйлык алат. Ким Анын жолуна Өзүнүн байлыгын чыгымдаса, ошолорду Жашоочу Теңир абдан көп колдойт.

О, Кудай, айланайын Кудайым! Сени акыйкат сүйгөн маңдайды жаркырат, ошондой эле аны периштелериңдин жеңиштүү кошуундары менен колдо. Сенин түз жолуңда алардын тамандарын чыңда, ошондой эле Сенин эзелтеден берки түбөлүктүү жоомарттыгың боюнча алардын алдына Сенин ырайымдуулугуңдун дарбазасын кенен ач, анткени аларды Сен эмне менен Үлүштөгөн болсоң, ошону алар Сенин Диниңди сакташып, Сен жөнүндөгү эске алууну Үмүт кылышып, Сага карай сүйүү урматына өздөрүнүн жүрөктөрун садага чабышып, чыгымдашат, ошентип, Сенин сулуулугуңа таң калышып жана Сага жагынууга умтулушуп жатышат, алар эмнеге ээ болушса, ошолорду кармана алышпайт.

О, менин Теңирим! Аларга убада кылынган тиешелүү нерсенин жана ак ниет сыйлыктын, мол, Үлүшүн даярда. Сен, акыйкатында, Азыктандыруучусуң, Жардам берүүчүсүң, Жоомартсың, Жакшылыксың, жана Түбөлүк Сыйкорсуң.

Абдул-Баха