Туруктуулук

О, Кудай, айланайын Кудай! Мен Сага өкүнгөндө кайрылып жатамын, акыйкатында, Сен Кечиримдүүсүң, Боорукерсиң!

О, Кудай, айланайын Кудайым! Мен Сага кайрылып келдим, акыйкатында, Сен Түбөлүк Кечиримдүүсүң, Ак көңүлсүң!

О, Кудай, айланайын Кудайым! Мен Сенин ыйгарган ырыскыңдын боосунан бек кармадым, Көктө жана жерде эмне болсо, бардыгын сактоочу жай Сага таандык.

О, Кудай качылбайбы Кудайым! Мен Сага ашыгып келдим, о, жыргалдын Теңири, Сен Кечиримдүүсүң!

О, Кудай айланайын Кудайым! Мен Сенин Кайрымдуулугуңдун көктөгү шарабына чаңкап турам; Сен деген, акыйкатында, Берүүчүсүң, Жоомартсың, Ырайымдуусуң, Бардыгынан күч-кубаттуусуң.

О, Кудай кагылайын Кудайым! Сенин Ишиңди келтиргендигиңе, Сенин убадаңды аткаргандыгыңа жана Сенин тандалмаларыңдын жүрөктөрүн Сага карай эмне кызыктырса, ошону Сенин ак көңүлдүүлүгүң асмандан төмөн жөнөттү. Кимде-Сенин бышык учугуңан бекем карманса, жана Сенин жаркыраган кийимиңдин этегинин четине жармашса, ошого жыргал!

О, бардык жандуунун Теңири, көрүнгөн жана көрүнбөгөндүн Падышасы, Сенин күчүң менен, Сенин улуулугуң менен жана Сенин Бийлигиң менен-кимди динсиздердин сабаты, о, Кудай, аларга назарын салган жана жооп берген сыйынуулар, Сенин ажарыңдын жарыгынан бура албаса, ошол Сага берилгендердин арасына Сенин даңкыңдын калеми менен менин ысмым жазылгандай болсун үчүн, уруксат эт, -деп Сенден суранам.

Бахаулла

О, Теңир, айланайын Кудайым, Сен даңктуусуң! Кимде-ким Сенин акыйкатыңды четке кагышып, Сенин ошол жараткандарыңдан катаал азап тартса, ошолорго, Кимди ар тараптан курчап алса, Ошолорго, кимдерди эч бир тил баяндап берүүгө алы жетпесе: Сенин күндөрүңдө Сенин эске алууга жана бардык адамдар Сенин сулуулугуңдан баш тартышкан, Сени менен кыжыңдашып, Сенин Ишиңдин Калеминен текеберлүү иренжишкен кезде, ошол күндөрү Сени даңктоого уруксат бер, деп Сенин Эң улуу ысмың мене Сага жалынам! О, менин Теңирим, Сенин Өзүңдөн бөлөк башка жардамчы Сенде жок, ошондой эле Сенин күчтөрүңдөн сорото албайт.

Сенин сүйүүңдү бекем карманууга жана Сен жөнүндө эске алууга мени ылайык көр, деп мен Сага сыйынамын. Акыйкатында, буга менин күчүм жетет, андыктан менде эмне болсо, ошонун бардыгы Кимге белгилүү болсо, Ошонун өзү Сен. Сен, чындыгында, бардыгын билесиң жана башкарсың. О, менин Теңири, анын жарк этиши бүтүндөй дүйнөнү жарык кылган Сенин ажарыңдын жарык жаркырагынан мени айырба. Күчтүүнүн күчтүүсү, Бардыгынан даңктуу, Түбөлүк Кечиримдүү Сенден тышкары Кудай жок.

Бахаулла

О, Теңири, кагылайын Кудайым, Сага алкоо! Сенин чектен тышкары улуулугуңда жана күч-кубатыңда Сен атам замандан бери көкөлөтүлүп келгендигиңе жана кылымдардан кылымдарга Сенин теңдешсиз бийлигиңде жана даңкыңда боло бере тургандыгыңа күбө өтөмүн. Сенин өнөр-кесибиңе көк менен жер дүйнөсүндө эч ким каршылык кыла албайт. Сенин үстүңөн ачылыштар менен жаратуулар журтунда эч ким кайрадан ээлик кылуу күчүндө эмес. Эмнени эңсесең, Сен Өзүңдүн буйругуң менен жүзөгө ашыра, ошондой эле Сага кандай кааласаң, Өзүңдүн буйругуң менен жүзөгө ашыра, ошондой эле Сага кандай кааласаң, Өзүңдүн чексиз өкүмчүлүгүңдүн күчү мене башкара аласың.

Аткан таңга жарк өтүүгө Буйруучу, о, Сен, көк менен жердеги бардык жандардын алдында Сенин сүйүүңдүн оту менен Сен кимди тутантсаң, ошондой эле Сенин жаратуу дүйнөңдө Сенин акылмандуулугуңдун майы менен Сен кимдин жалынын жабдып турсаң, - ким Сенин асманыңда кайрадан каалгып учса жана Сенин буйругуңа өзүнүн эркин багындырса, мени ошолордун бири кыл, - деп Сенин Чырагың менен Сага сыйынам.

О, менин Теңирим, мен санда жокмун, ал эми Сен болсо, Бардыгынан күчтүүсүң, Бардыгынан күч-кубаттуусуң, Сенин ак көңүлдүүлүгүң жана жоомарттыгың боюнча мага жалоору, ошондой эле мага Сага кызмат кылууга жана Сенин сүйгөнүң болууга жакшылык тилеп жардам бер. Эмнени эңсесең, ошону жүзөгө ашырууга Сен өкүмдүүсүң. Күчтүн, даңктын жана акылмандыктын Кудайы Сенден бөлөк Кудай жок.

Бахаулла

О, Өтө жакшы көргөн, Теңир, Сага алкоо! Сенин ишиңде мага туруктуу болууга жардам бер жана кимде-ким Сенин осуятыңдын бузбаган жана өзүнүн сайрандууу кыялдарында кудайларга жүгүнбөгөн болсо, ошолордун санында болууну мага тартуула. Сенин катышып отурууңда ылайыктуу орунду ээлөөгө мага уруксат эт, Сенин көңүлдүүлүгүңдүн жышаанынан мага үлүш бер жана коркууну билбесе жана кайгыга чөмүлбөсө, Сенин ошол кызматчыларыңа кошулуума мага мүмкүнчүлүк бер. О, менин Теңирим, мени өзүм менен өзүмдүн калуума жол бербе, ошондой эле ким Сенин Өзүңдүн Келгениңдин өзү болсо, Ошону таануудан мени айырба, Сенин ыйык катышып отурууңдан кимдер баш тартышса, ошолорго карай мени алып барып салба. О, кагылайын Кудайым, Сенин Сулуулугуңдун ажарын көрө алуу урматына кимдер татый алса жана ошол улуу ырахатка кидер ээ боло алышса, көк менен жердин падышачылыгына ээ болуу үчүн же бардык жаратылган дүйнөнүн үстүнөн чексиз өкүмчүлүк кылуу үчүн бир көз ирмемди да кимдер бербеген болсо,ошолордун санына мени кош. О, Теңир, Сенин жериңдеги элдер ушунчалык кайгыга малынышып, жолдон адашып келишкен кездги ушул күндөрдө мага ак көңүлдүүлүк кыл: о, Кагылайын Кудайым, Сенин көздөрүңдө эмне жакшы күч-кубаттуусуң, Ак көңүлсүң, Жоомартсың, Бардыгын кечирүүчүсүң.

О, айланайын Кудайым, кимдердин кулактары дүлөй, көздөрү сокур, тилдери дудук, ал эми жүрөктөрү акыл-эссиз болсо, ошолордун санында болуп калбоону мага ыраа көр.

О, Теңир, түркөйлүктүн отунан өзүн өзү сүйүүчүлүктүн эңсөөсүнөү мени куткар, Сенин чектен тышкары ак көңүлдүүлүгүңдүн журтуна жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга мага уруксат эт жана Сенин тандалмаларың үчүн Сен тарабынан эмне белгиленген болсо, ошолорду мага төмөн жөнөт. Эмнени эңсесең, ошону жүзөгө ашырууга Сен эрктүүсүң. Акыйкатында, Сен коркунучта Жардам берүүчүсүң, Өзүң жаралгансың.

Баб

О, Кудай, Сен Даңктуусуң жана Мактоого арзыйсың! Сенин Кудай болуп биз менен катышып отурууңа жетишкен кезди, ошол күндү жакындат. Сенин сүйүүңдүн күчү жана ырайың менен биздин жүрөктөрүбүзгө кайрат бер жана Сенин Эркиң менен Сенин Буйругуңа биз чын көңүлүбүз менен баш ийгидей болуу үчүн бизге чыдамдуулукту тартуула. Акыйкатында, Сен тарабынан эмне жаратыла турган болсо же жаратылса, бардыгын Сенин билимиң кучагына алат, ошондой эле Сен эмнени чакырсаң же жашоого карай чакыра турган болсоң, бардыгынан Сенин көктөгү күчүн ашып түшөт.

Сенден бөлөк, эч кимге жүгүнүүгө, Сенден бөлөк эч нерсени эңсөөгө сенден бөлөк эч кимди аздектөөгө, ошондой эле Сенин ырайыңды бөлөк эч нерсени сүйүүгө болбойт.

Акыйкатында, Сен Жогорку Башкаруучусуң, Жогорку Акыйкатсың, Коркунучта Жардамчысың, Өзүң жаралгансың .

Баб

О, айланайын Кудайым, акыйкатында, мен Сенин кулуңмун. Сенин бечераңмын, Сенин суранчыңмын, Сенин санда жок жаратканыңмын. Мен Сенин жашынган жайыңдын издеп, мен Сенин дарбазаңа келдим. Сенин көкөлөтүлгөн Маңызыңдан бардык жаратылгандардын ажыратылып коюлушу жана Сенин касиеттүү Маңызыңа карай жаратылгандардан мага белгилүү болсо да карата сүйүүдөн бөлөк, менде тынчтык, Сен жөнүндө эске алуудан бөлөк, башка ырахат, Сага баш ийүүдөн бөлөк башка умтулуу, Сага карата жакындыктан бөлөк, башка жыргал, Сени менен кошулуудан бөлөк, башка тынчуу жок. Мен Сага карай жакындоого аракет кылган кезде Сенин жыргалыңдын белгилерин гана өзүмдө ачам жана Сенин назик камкордугуңдун ачылышын гана өзүмдөн көрөм. Эгерде жаратылган жок нерсе эч качан Сени менен байланыштуу боло албаса жана Сага жете албаса, анда кимдер-бирөө болгону Сенин гана жаратканың болсо, ошол Сени менен кошулууну издей жана Сенин катышып отурууңа жетише алабы? Моюн сунган кызматчы үчүн Сенин өкүмчүлүгүңдүн ачылышынан жана Сенин бийлигиңдин таң каларлык күбөлүгүң Сен даярдап койгон болсоң деле, ал Сени тааный жана Сени көкөлөтө алкай алабы? Ошондуктан бардык жаратылгандар, Сенин катышып отурган сыйынуучу жайдан анын тосмолонуп калгандыгын, анткени анын ички маңызына чек коюлгандыгын ырасташууда. Ошондой болсо да, Сенин өндүрүшүңдүн ыйык сарайына эмне ылайык келсе, ошолордун бардыгы бүткүл жаратылгандардын ар кандайы жогору болсо да, Сага карай эмне тартылса, ошолс Сени колдоруңдун жаратууларында түбөлүктүү жашагандыгы эч кандай шек саноолорсуз туура. О, менин Кудайым, Сени мактоодогу менин толук алсыздыгым жана Сага ыраазылык билдирүүгө менин өтө жөндөмсүздүгүм ушундай улам келип чыгат, анын үстүнө Сенин Кудайлык бирдигиңди таанууга жетүү же Сенин даңкыңдын, Сенин ыйыктыгыңдын жана Сенин сулуулугуңдун ачык белгилерине карай жолдо чоң ийгиликтерге ээ болуу ого бетер оор. Ошентсе да, Сенин Өзүңдүн бөлөк, башкага карай мен умтулбаймын, ошондой эле Сенден тышкары эч кимди издебеймин, - деп Сенин күч-кубатың менен ант беремин.

Баб

О, кагылайын Теңирим, Сен түбөлүктөн бери болгонсуң эле кылымдар бою Жападан жалгыз акыйкат Кудай болуп, ал эми ошондо Сенден бөлөктүн бардыгы жакыр жана байкуш болуп кала беришет. О, айланайын Кудайым, Сенин Жол көрсөткүч Учугуңан бекем кармап, адамдар дүйнөсүнөн мен баш тарттым, өзүмдүн жүзүмдү Сенин назик ак көңүлдүүлүгүңдүн тургундарына карай бурдум жана бүтүндөй бардык жаратылгандардан бурулуп кеттим. О, айланайын Кудайым, Сенин жакшылык тилөөчүлүгүң жана жоомарттыгың менен, Сенин даңкың жана улуулугуң менен, Сенин бийлигиң жана эң сонун жаратылышың менен, мени ак көңүлүң менен шыктандыр, анткени Сенден тышкары ким бардыгынан күч-кубаттуу жана шыктандыр, анткени Сенден тышкары ким бардыгынан күч-кубаттүү жана билбегени жок башка кимдер-бирөөнү мен көрсөтө албайм. О, кагылайын Кудайым, Сенин бардыгын өз ичине алган жана Бардыгын бөлүштүрүүчү даңкыңдын күч-кубаты менен, ошондой эле көкөтөгү жана жердеги күчтөр менен мени корго, анткени мен Сага ишенгендегидейден бөлөк, мага эч кимден сооронуу жок.

Кагылайын Теңирим, Кудайдын өзү Сен, менин жокчулугум Сага белгилүү, Менин дөөлөт-байлыгымды көрүп турасың жана Сенин буйругуңа ылайык менин үлүшүмө эмне туура келсендигин, ошондой эле Сенин жол берүүө боюнча жана Сенин жоомарттыгыңдын жана ырайыңдын белгиси катары мен жердеги кандай азаптарды баштан өткөрүүгң туура келгендигимди билесиң.

Баб

О, айланайын Кудайым! Бул Сенин даңкыңа ылайык келгендегидей, мен Сени түшүнүп – биле албадым , ошондой эел бул менен абалыма ылайык келгендегидей Сенден корко албадым. Мына ушундай абалда туруп, Сен жөнүндө мен кандайча эске ала аламын, ошондой эле Сага жүгүнүүдө мен өзүмдүн милдетимди аткара албаган кезде, Сага карата өзүмдүн карегимди мен кандайча таштай аламын?

Сен менин жашоого карай шексиз жана анык болгон Сенин күчтөрүңдүн күч-кубаттулугун келтирүү үчүн чакырган жоксун; анткени али эч нерсе боло элек кезде кылымдардын кылымдар бою боло келген Кудайдын өзү Сенсиң. Чындыгында келгенде, Сени эске алуунун өзү Ким болсо, Ошонун өзгөчө көрүнгөн келишиңдин алдында биз көңүлүбүз менен эске алгыдай болсун үчүн Сенин Кудайлык күчүң менен бизди Сен жараттың.

О, айланайын Кудайым, мен Сени таанып-биле алгыдай болуум үчүн Сен мени эмнеге үйрөтсөң, бул билим да менин чектелгендигимди жана күнөөкөрлүгүмдү гана чагылдырат, ушундан бөлөк мен Сен жөнүнддө эч нерсени билбейм. О, айланайын Кудайым, Сен эмнени кааласаң, Сага өзүнүн бардык жашоосу менен берилген мен мына. Кудайдын өзү Сен жана Сенден тең келе турган да жок, Сага окшогон да жок экендигин моюнга алып, Мен Сенин ак көңүл ачылыштарыңдын алдында баш ийе ылдый жыгылам. Ушул Сенин улуулугуңа ылайык келгендегидей, бул туурасында Сен Өзүң күбө өтөсүң.

Бардыгы Кимдин жардамына үмүт артса, Ошол, Түбөлүк Жашоочу, Жогорку Башкаруучу, Ал Кудайдын өзү.

Баб