Айыгуу...

Айыгуу (Даба. Дартка даба) дем салу атың мага даба о жараткан. Сенин атың мага доба, о жараткан Кудайым, ошондой эле Сени эске алуум-менин дарым.Сага болгон жакындыгым-менин ҮмҮтҮм, ал эми Сага болгон сҮйҮҮм-менин жандоочум. Сенин мага болгон ак- көңҮлдҮҮлҮгҮң-ушул дҮйнөдө жана келечектеги дҮйнөдө даба жана жардам. Акыйкатында, Сен бардыгынан жоомартсың, Бардыгын жетектөөчҮсҮсҮң, Бардыгынан акылмансың.

Бахаулла

О, Кудай, кагылайын Кудайым! Сенин айыктыруу океаның менен, ошондо эле Сенин жыргалыңдын КҮндҮзгҮ чырагынын жаркырагы менен да,Сен өзҮңдҮн кулдарыңды багындырган Сенин ысмың менен да. Сенин өтө жогорку СөзҮңдҮн бардыгын тепчип өтҮҮчҮ кҮчҮ менен да, Сенин шаңдуу Калемиңдин кҮч кубаты менен да, көк менен жерде ким болсо, ошолордун бардыгын жаратууну кабардар кылган Сенин ак көңҮлдҮҮлҮгҮң менен да, Сага сыйынам, ар кандай кеселден жана орулардан, ар кандай алсыздыктан жана жансыздыктан Сенин жоомарттыгыңдын суусу менен мени тазала.

О, Кудайым, Сенин жоомарттыгыңдын дарбазасы алдында Сенин тилемчи сыяктуу кҮтҮп, жана өзҮңдҮн ҮмҮттөрҮмдҮ Сени менен байланыштырган сыяктуу Сенин белектериңдин учугунан кармап отургандыгың Сен көрҮп жатасың. Ал Сенин ак көңҮлдҮҮлҮгҮңдҮн океанынан жана Сенин назик камкордугуңдун КҮндҮзгҮ чырагына изденип жаткан соң, ага жок дебе, деп Сага сыйынам.

Сенин кҮчҮң, Сен эмнени кааласаң, ошону жаратуу. ТҮбөлҮк , КечиримдҮҮ, өтө жоомарт, сенден бөлөк, Кудай жок.

Бахаулла

Бардыгынан жогору, аябай көкөлөтҮлгөн, өзгөчө ардакталган, Анын ысмынын урматына ! О, Теңир , менин Кудайым, Сен даңктуусуң! Кимде-ким миенин Кудайымдын өзҮ болсо, ошол, о,Сен, менин төрөм, менин Башкаруучум, менин Колдоочум, менин Үмүтүм, менин Баш калкалар жайым жана да, менин Жарыгым. Сенин өзҮңдөн бөлөк, эч им билбеген, Сенин КасиеттҮҮ жана Сактоочу Ысмың менен Сенден суранам –ошол Жадыбалдын ээсин ар кандай кырсыктардан жана бактысыздыктардан, бардык митаам эркек менен аялдардан ; кара санатайлардын каарынан, ошондой эле динсиздердин тымызын иштеринен корго. Анан дагы – о, айланайын Кудайым, бардык жандуунун Өзүнүн колуна Кармоочу, о, Сен, аны ар кандай оору-сыркоолордон жана азап-тозоктордон сакта. Сен, акыйкатында, бардыгынын үстүнөн бийлигиң бар. Сага кандай ылайык келсе, Сен ошондой мамиле жасайсың, анан да, Сенин каалооң боюнча башкарасың. О, Сен, Падышалардын Падышасы! О, жакшылыктын Теңири! О, Сен, байыркы сулуулуктун, жакшылыктын, жоомарттыктын жана ырайдын башаты! О, оору-сыркоолордун Айыктыруучусу! О, жокчулукта Берүүчү! О, Сен, Жарыктын өзүнүн Жарыгы! О, Сен, ар кандай Жарыктын эң жогорку Жарыгы! О, Сен бир Кудайдын келишинин Ачуучусу! О, Сен, Жантартуучу! О, Сен, Ырайым кылуучу! О, Айкөл, О, Жоомарт! Сенин улуу ырайымдуулугуң жана Сенин мол жыргалың менен ушул Жадыбалдын ээсине ак көңүлдүүлүк кыл. Анын акылы жана жүрөгү эмнени татыксыз деп эсептесе, ошолордун бардыгынын Сенин калканың менен корго. Кимде-ким күчкө энчилүү болсо, ошолордун ичинен Сен, акыйкатында, Өтө күчтүүсүң. О, Чыгуучу Күн, Кудайдын Даңкы, ылайым, Сага буйрусун! Бардыгынан күч-кубаттуу, Өтө сүйкүмдүү, Андан бөлөк, башка Кудай жок экендиги – Өзүн Өзү Кудай эмне туурасында күбө өткөн болсо, ошол жөнүндө күбө бол.

Бахаулла

О, айланайын Кудайым, Кимдин ысмы менен орулуулар айыкса, алсыздар тыңса, чаңкагандарга суусундук берилсе, оору – сыркоодон азап тарткандардын жандары жай алса, адашкандар насаат укса. Басынгандар көкөлөтүлсө, мүлксүздөр байыса, түркөйлөр сабаттуу болсо, түнттөрдүн кабагы ачылса, азаптуулардын көңүлү көтөрүлсө, муздагандар жылыса, кулагандар көтөрүлсө, ошол Сен! О, жараткан Кудайым, Сенин ысмың менен бардык жаратылгандар кыймылга келишти, асман ачылып, жер орноду, булуттар да жаратылып, жамгыр да жерге төгүлдү. Ошол, акыйкатында, Сен жараткандардын бардыгына болгон Сенин жыргалыңды белгиси.

Ошондуктан кимдин аркасында Сен Өзүңдүн Кудайлык Табиятыңды келтирсең жана Сенин Ишиңди бардык жаратылгандардын, ошондой эле Сенин ар бир эң сонун ысымдарыңдын жана эң улуу сапаттарыңдын, анан да бардык жакшы жактарыңдын үстүнөн көкөлөткөн болсоң, ким менен Сенин чектен тышкары жана көкөлөтүлгөн Жаның даңталган болсо, ошол Сенин ысмың мене ушул түнү Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн булуттарынан Сенин айыктыруучулук жамгырыңды, Сенин жараткандарыңдын дүйнөсүндөгү Сенин бардыгынан даңктуу Маңызын менен Сен кимди байланыштырсаң, ошол бейтапка жөнөт деп, Сага сыйынам. О, кагылайын Кудайым, Сенин жыргалыңа жараша эсенчилигиңдин жана сак-саламатчылыгыңдын кийимин ага кийиндир жана о, менин сүйүктүүм, ар кандай оору менен кеселден, ошондой эле Сага эмне жагымсыз болсо, ошолордун бардыгынан аны сакта.

Акыйкатында, бардыгы Сенин күч-кубатыңдын бийлиги алдында. Сен, акыйкатында, Өтө күч-кубаттуусуң, Өзү жаралгансың. О, жараткан Кудайым, ага ушул дүйнөнүн жана келечектеги дүйнөнүн жакшылыгын, мурдагы жана кийинки муундардын жакшылыгын жөнөт. Сенин бийлигиң жана акылмандыгың, акыйкатында, бардыгын кучагына алат.

Бахаулла