Кудай Ишинин колдору

Анын Иштеринин Колдоруна жарык жана даңк, таазим жана алкоо, алар аркылуу туруктуулуктун жарыгы жаркырады жана тандап алуу укугу Кудайга, Ээлик кылуучуга, Күч-кубаттууга, Тартынбоочуга таандык экендиги жөнүндөгү акыйкат бекитилди; алар аркылуу жоомарттыктын океаны толкуйт жана ар тарапта Кудайдын ак көңүлдүк ырайынын дем тартып, дем чыгаруучусу желпийт. Ылайым, Ал көкөлөп турсун, аларды Өзүнүн кошуунунун күчтөрү менен коргосун, аларды Өзүнүн бийлигинин күч-кубаты менен сактасын жана бардык жандардын жогорураак болгон Өзүнүн кыйрагыс күчү менен, аларга жардам берсин, - деп биз Ал үчүн сыйынабыз. Өкүмчүлүк Кудайга, көктүн Жаратуучусуна жана Ысымдар Дүйнөсүнүн Ээсине таандык.

Бахаулла