Аша кечүү

О, айланайын Кудайым, ылайым, Сенин ысмың даңктана берсин! Сенин буйругуң боюнча жана Сенин эңсөөңө ылайык жаратылгандар боюнча, ошондой эле Сенин эркиңдин Күндүзгү Жылдызы менен таралсын үчүн, Сенин күч-кубаттуулугуңдун жана Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн асан мейкининдеги өкүмчүлдүгүңдүн күчү мене ачык жаркырасын үчүн, Сенин ак ниеттүүлүгүңдүн Кийиминин жыпар жыты менен-о, Сен, бардык адамзаттын Теңири, мен Сага карай бардык жалыным менен кайрылгыдай болуум үчүн менин жүрөгүмдөн бардык шаңдуу кыялдарды жана курултай ойлорду алыстат, - деп жалынам.

О, айланайын Кудайым, мен Сенин кулуңмун жана Сенин кулуңдун кулунумун! Мен Сенин жыргалыңдын сабынан кармап жана Сенин назик көңүлүңдүн учугуна жармашып турам. Сенде эмне болсо, ошол Жакшылык үчүн мени дайында, ошондой эле Сенин жоомарттыгыңдын булуттарынан жана Сенин ырайыңдын асманынан Сен эмнени ылдый жөнөткөн болсоң, ошол Дасторхондон мени азыктандыр.

Сен, акыйкатында, бардык дүйнөлөрдүн Теңирисиң жана көктөгү менен жердеги бардык жандуунун бардык Кудайысың.

Бахаулла

О, айланайын Кудайм, көптөгөн муздап калган жүрөктөр Сенин Ишиңдин оту менен жалындасын, ошондой эле көптөгөн уйкучуларды Сенин таттуу үнүң ойготту. Ошончолук көп жер кезип жүргөндөр, ошондой эле Сенин күндөрүңдө Сенин жан киргизүүчү суулардын булагын эңсеткен, ошончолук көп сандаган чаңкоочулар Сенин бирдигиңдин дарагынын көлөкөсү алдынан түнөк табышты!

Кимде-ким Сага карай умтулса, жана Сенин ажарыңдын отторунан Шоокумга жетүүгө шашылса, ал бактылуу. Кимде-ким Сенин Ачылышыңдын Чыгышына жана Сенин шыктандырууңдун Башатына карай кумарланып кайрылса, ал бактылуу. Кимде-ким Сага бара жаткан жолдо Сенин жакшылык тилөө жана жоомарттыгың боюнча ага Сен эмнени энчилеген болсоң, ошону чыгымдаса, ал бактылуу. Кимде-ким Сени терең эңсеп, Сенден тышкары бардык башка нерселерден аша кечсе, ал бактылуу. Кимде-ким Сага карай тиешеси болгон кубанычка ээ болсо жана Сенден тышкары бардык нерселерге байлануудан кутулса, ал бактылуу.

О, айланайын Теңирим, Ким Сенин Ысымыңдын өзү, Ким Сенин өкүмчүлүгүңдүн күчү жана күч-кубаты мене Өзүнүн караңгылыгы асман мейкинин үстүндө жарк этсе, Ошону менен-Сага татыктуу даңктоого эмне ылайык болсо, ошону ар кандай адамга даярда,- деп Сага жалбарам.

Акыйкатында, Сенин Күч-кубатың бардык жандуунун кучагына алат.

Бахаулла

О, айланайын Кудайым, Сенин жериңде Сен тутандырган От
эмне экендигин мен билбейм. Анын жаркырагын жердеги кул эч качан карата албайт жана анын жалынын сууда да өчүрүүгө болбойт. Анын күчүнө каршы турууга жер жүзүндөгү бардык элдер алсыз. Ким ага карай жакындаса жана анын добушун уга алса, анын ырахаты улуу.

О, айланайын Кудайм, башкаларга Сенин жандантуучу жыргалыңа, жетүүгө сен күч бердиң, Сенин күндөрүндө алардын колдору тарабынан жаратылгандар үчүн айрымдарын өз жыргалыңдан. Ким ага карай шашылса, жана ага жетсе, ошол Сенин сулуулугуңдун көрүүгң умтулганда Сага келе жаткан жолдо өз өмүрүн берди жана Сенден бөлөк бүт бардыгынан аша кечип, Сага карай көкөлөдү.

О, айланайын Теңирим, жаратуунун дүйнөсүндө күйүп жана алоолонуп жаткан ушул От менен-Сенин улуулугуңдун тактысына карай келүүгө жана Сенин дарбазаңдын эшиги алдында турууга мага эмне жолтоо болсо, ошонун көшөгөсүн тыт, -деп Сага жалбарам.о, кагылайын Кудайым, Сенин Китебиңде Сен тарабынан төмөн жөнөтүлгөн бардык жакшылыктарды мен үчүн аныкта, ошондой эле Сенин ак көңүлдүүлүгүңдүн түнөгүнөн мага алыста жүрүүгө уруксат бербе.

Сен эмнени кааласаң, жүзөгө ашырууга Сенин бийлгиң бар. Сен, акыйкатында, Бардыгынан күчтүүсүң, Өтө жоомартсың.

Бахаулла

О, Кудай айланайын Кудайм! Мен Сенин эркиңдин тегерегине айланып жаткандыгымды жана менин каректерим Сенин белектериңдин күнүнөн чыгып жаткан шоолаланган жарк этүүлөрдүн ачылыштарын кумарлана күтүп, Сенин жоомарттыгыңдын асман мейкиндигине карай тигилгендигин Сен көрүп турасың. О, ар кандай акыл-эстүү жүрөктүн Ашыгы жана Ким Сага карай жакындыкка ээ болсо, ошолондун Эңсөөсү: Сенин сүйгөндөрүңдү өздөрүнүн ыктагандарынан толугу менен аша кечүүсүн жана Сен эмнени кааласаң ошону бекем кармануусун ыраа көр. О, Теңир, аларга такыбалык кийимин кийиндир жана аларды аша кечүү шамынын жарыгы менен жаркырат. Сенин жараткандарыңдын арасында Сенин Сөзүңдү көкөлөтүшкүдөй жана Сенин кызматкерлериңдин арасында Сенин Ишиңдин жарыялашкандай болсун үчүн акылмандыктын жана кызыл тилдүүлүктүн кошуунун жардамын аларга чакыр. Акыйкатында, эмнени кааласаң, жүзөгө ашырууга Сенин бийлигиң бар, ошондой эле бардык иштердин тизгини Сенин колуңда. Күч-кубаттуу, Түбөлүк Кечиримдүү Сенден бөлөк Кудай жок.

Бахаулла

Ак ким Кимдин жардамына жалынса, Ошого, Өтө жогору көкөлөтүлгөнгө, Бардыгы жетиштүүгө, Чексиз бийлик ээсине, Жаратканга, Сенин Теңириңдин ысымынын урматына.

Айт: О, кагылайын Кудайым! О, Сен, көк менен жердин Жаратуучусу, о, Падышачылыктын Теңири! Сен менин жүрөгүмдүн бардык сырларын билесиң. Сенин Жашагандыгың Сенин Өзүңдөн бөлөк эч кимге жеткиликсиз. Сен менде эмне болсо, бардыгын көрүп отурасың, андыктан Сенден тышкары аны эч ким көрө албайт.

Сенден бөлөк, бардыгысыз жасоого мага эмне уруксат этилсе, ошону Сенин ак көңүлүңө жараша, мага жөнөт, ошондой эле Сенден тышкары эч кимден көз каранды болбоого мага эмне уруксат этилсе, ошону мага дайында.

Ушул дүйнөдө жана келечектеги дүйнөдө менин жашоомдун түшүмүн чогултууга мага уруксат бер, Сенин жыргалыңдын дарбазасын менин ажарымдын алдында ач жана Сенин жоош ырайымдуулугуңду жана Сенин белектериңди ак көңүлдүүлүгүң менен мага төмөн жөнөт.

О, Сен, мол жыргалдын Теңири! Сени ким сүйсө, ошолорду Сенин көктөгү жардамың өз ичине алсын, ошондой эле Сен эмнелерге ээ болсоң, ошол белектерди жана жоомарттыкты бизге төмөн жөнөт. Бардыгында биз үчүн жетиштүү бол, биздин күнөөлөрүбүздү кечир жана биздин үстүбүздө ак көңүлдүүлүк кыл. Сен биздин Теңирибизсиң жана бардык жаратылгандардын Теңирисиң. Сага карай болгону жалынабыз, ошондой эле Сенин ырайыңдан бөлөк, башканы сурайбыз. Өзүнүн күчүндө Кыйрагыс, Өзүнүн өнддүрүшүндө Өтө кылдат Сен жоомарттыктын жана жыргалдын Теңирисиң.

О, кагылайын Теңирим, Элчилерге, олуяларга жана такыбаларга Өзүңдүн ак батаңды төмөн жөнөт. Акыйкатында, Салыштыргыс, Бардыгын багынтыруучу, Сен Кудайсың.

Баб

О, Теңир! Сенден мен жашырыңар жай издейм жана Сенин жышаандарыңа карай өзүмдүн жүрөгүмдү багыттайм.

О, Теңир! Жолдобу же үйдөбү, өзүмдүн сабактарымдабы же иштеримдеби, мен Сага баш-отум менен ишеним артам.

Ким Өзүнүн ак көңүлдүүлүгү менен өтө мыкты болсо, ошондой жана, мен эч нерседен көз каранды болбогудай болуум үчүн Сенин жетиштүү жардамыңды мага жөнөт!

О, Теңир, Сенин эңсөөң боюнча үлүшүмдү мага аныкта жана Сен мага эмнени дайындаган болсоң, бардыгына мен ыраазы болгудай болуу үчүн, дал ошондой жаса.

Сага башкаруунун чексиз бийлиги таандык.

О, айланайын Кудайым, кагылайын Теңири жана менин Башкаруучум! Мен өзүмдүн уруумду унуттум жана жер жүзүндө эмне болсо, ошолордун бардыгына азаттыкты Сенден издейм, ошондой эле Сенин көздөрүңдө эмне мактоого аларлык болсо, ошону кабыл алууга карай өзгөрүлбөй даяр турууга үмүт этем. Сенден тышкары бардык нерселерден мени эмне көз карандысыз кылса, ошондой жакшылыкты мага тартуула, ошондой эле Сенин сансыз жакшылыктуу иштериңден жоомарт үлүштү мага тартуула. Акыйкатында, Сен берекелүү ак көңүлдүн Теңирисиң!

Баб

О, Кудай айланайын Кудайым! Сен менин Үмүтүмсүң жана менин Сүйгөнүмсүң, менин эң жогорку Умтулуум жана Эңсөөмсүң! Терең Баш ийүүдө жана толук берилгендикте: мени Сенин өлкөңдөгү Сенин сүйүүңдүн мунарасы, Сенин жараткандарыңдын арасында Сенин билимиңдин чырагы жана Сенин дүйнөңдөгү Кудайлык жоомарттыктын туусу кыл, - деп мен Сага сыйынамын.

Сенден тышкары, бардык нерселерден баштарткан, ушул дүйнөнүн тунук буюмдарынан тазаланышкан жана шандуу кыялдардын жарчыларынын азгырыктарынан азаттык алышкан, Сенин кулдарыңдан ичиндеги ушулардына катарына мени кошо сана. Ылайым, мени жүрөгүм Сенин дүйнөңдүн ичинен ишенимдүүлүктүн рухунан кубанычка толсун, ошондой эле, ылайым, Сенин чексиз өкүмчүлүктүү даңкыңдын дүйнөсүнөн катар-катары менен төмөн түшкөн Кудайлык колдоонун бир топ кишилеринин жайбаракат кыялга батып кароосунан менин көздөрүм жайнасын. Акыйкатында, Сен Бардыгынан күч-кубаттуусуң, Бардыгынан даңктуусуң, Бардыгынан күчтүүсүң.

Абдул-Баха

О, Кудай айланайын Кудайым! Бардык жандардан аша кечүү чөйчөгүн мен үчүн толтур жана Сенин эң сонундугуңдун жана Сенин белектериңдин курчоосунда Сага карай сүйүүнүн шарабы менен кубант. Кумар жана эңсөөлөрдүн Кысымынан мени куткар, ушул өзгөрүлбөс дүйнөнүн кишенинен мени чыгар, шаттыкка бөлөнгөн мени Сенин көктөгү дүйнөңө ээрчитип кет, ошондой эле Сенин кулдарыңдын арасында Сенин ыйыктыгыңдын деми менен мени сергит.

О, Теңир, менин жүзүмдү Сенин жоомарттыгыңдын жарыгы менен жаркырат, менин карегимди Сенин бардыгын багындыруучу күчтөрүңдүн белгилеринин жайбаракат кыялга батып кароосу менен жарык кыл, менин жүрөгүмдү бардык жандууларды эмне өз ичине алса, ошол Сенин билимиңдни даңкы менен жаркылдат, менин жан дүйнөмдү улуу шаттык туурасындагы Сенин жандатуучу кабарларың менен кубант, о, Сен өрөөндү дүйнөнүн жана тоодогу Падышачылыктын Падышасы, о, Сен! Өкүмчүлүктүн жана күч-кубаттын Теңири! Ылайым, мен бардык жерде Сенин жышаандарыңдын жана белгилериңдин таркатагындай, ошондой эле Сенин Ишиңдин жарыялай да, Сенин билимиңдин алып жүрө да, Сенин Мыйзамыңа кызмат кыла да, Сенин Сөзүңдүн көкөлөтө да алгыдай болоюн. Сен, акыйкатында, Өкүмчүлсүң, Түбөлүк Сыйкорсуң, Күч-кубаттуусуң, Бардыгынан күчтүүсүң.

Абдул-Баха